Wie kan een aanvraag indienen en hoe werkt de selectie?

Voor voorstellen kan een financiële bijdrage gevraagd worden uit het Nationaal Groeifonds. De aanvraag en beoordeling van voorstellen in de 3e ronde verloopt in een aantal stappen. 

Lees eerst of uw voorstel in aanmerking komt. Voorafgaand aan het indienen is het mogelijk met een quickscan uw voorstel te toetsen. Dit is geen verplichting, wel het advies. Onderstaand ziet u de stappen toegelicht die u voor het indienen van een aanvraag doorloopt.

Stap 1: Indiening voorstel - 2 routes

Dit jaar gaat de 3e ronde van start. Nieuw is dat naar verwachting bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties rechtstreeks een subsidieaanvraag kunnen indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast is er net als in voorgaande jaren ook nog een speciale route voor departementen. In deze route kunnen alleen departementen voorstellen indienen. Voorstellen die passen binnen de subsidieregeling kunnen niet via de departementale route worden ingediend. 

Stap 2: Toetsing aan criteria

Na indiening wordt bekeken of voorstellen voldoen aan de criteria van het Nationaal Groeifonds, zoals:

 1. Het voorstel valt binnen tenminste een van de volgende terreinen:
  a. Kennisontwikkeling; en
  b. Onderzoek, ontwikkeling & innovatie.
 2. Het voorstel bevat een uitgewerkt plan met aandacht voor de volgende onderdelen:  
  • De bijdrage aan de groei van het duurzaam verdienvermogen van Nederland
  • De strategische onderbouwing van de te verwachten bijdrage aan de Nederlandse economie en de realisatie daarvan, met daarbij ook aandacht voor de financiële kosten, de maatschappelijke kosten en baten en de juridische uitvoerbaarheid;
  • Omschrijving van de samenwerking van de deelnemende organisaties en het programmamanagement omschreven en wanneer van toepassing een samenwerkingsovereenkomt;
  • Verder is aandacht besteed aan de praktische uitvoerbaarheid van het plan.
 3. Het voorstel is niet-structureel. Dat wil zeggen dat er eenmalig een investering nodig is om structurele economische groei mogelijk te maken. 
 4. Voor het voorstel is tenminste € 30 miljoen aan subsidie nodig.  
 5. Het is aanvullend aan private investeringen.
 6. Het is aanvullend aan bestaande publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid.
 7. Het voorstel voldoet aan de toets van subsidiariteit. Dat wil zeggen dat de rijksoverheid het juiste bestuursniveau is om in een bepaald voorstel te investeren.
 8. Het voorstel mag niet strijdig zijn met het kabinetsbeleid.

Stap 3: Advies door onafhankelijke commissie

Voorstellen die voldoen worden vervolgens beoordeeld op kwaliteit door de adviescommissie Nationaal Groeifonds. De adviescommissie weegt de voorstellen inhoudelijk. Hiervoor is een analysekader opgesteld. Alle voorstellen worden door de commissie aan de hand van het analysekader inhoudelijk beoordeeld op 4 criteria:

 1. de bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland;
 2. de strategische onderbouwing van het voorstel;
 3. de kwaliteit van het plan;
 4. de kwaliteit van de samenwerking en governance.

De commissie beoordeelt op basis van deze 4 criteria of voorstellen van voldoende kwaliteit zijn om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het fonds en maakt een rangschikking. 

Aan de hand van deze rangschikking en de beschikbare financiële middelen wordt bepaald welke voorstellen wel en niet in aanmerking komen. De commissie brengt advies uit aan het kabinet. Het advies van de commissie wordt niet openbaar voordat het kabinet haar besluit aanbiedt aan de Tweede Kamer. Dit is vastgelegd in het instellingsbesluit van de adviescommissie (artikel 7 lid 4). Het kabinet beslist uiteindelijk. 

Stap 4: Besluitvorming

Bij de subsidieregeling verleent de minister van Economische Zaken en Klimaat subsidie aan de hand van het advies. RVO communiceert het besluit via een beschikking. 

In de departementale route beslist het kabinet welke voorstellen gehonoreerd worden. Voorstellen waaraan financiële middelen worden toegekend, leiden tot een overheveling van begrotingsgeld van het fonds naar het betreffende ministerie. Direct na het besluit wordt het parlement geïnformeerd en vindt de bekendmaking plaats. Pas na parlementaire instemming zijn de financiële middelen inzetbaar.

De subsidieroute meer in detail

Voor de subsidieregeling is de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Nationaal Groeifonds een voorwaarde.

Quickscan als extra hulpmiddel

De subsidieregeling is opgezet als tender. Dit betekent dat na sluiting van de indieningstermijn beoordeling en rangschikking plaatsvindt op basis van de informatie die is ingediend. Er zijn dus geen aanpassingen of kwaliteitsverbeteringen van het voorstel mogelijk. Een voorstel dat past binnen het Nationaal Groeifonds moet van hoge kwaliteit zijn.

Om voorstellen van hoge kwaliteit te stimuleren biedt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in de 3e ronde potentiële aanvragers op diverse manieren ondersteuning bij het indienen van een voorstel. Een belangrijk hulpmiddel is de quickscan. Hiermee kan een indiener een concrete outline van een voorstel via een digitaal invulformulier aan RVO voorleggen voor een eerste inschatting. De quickscan is niet verplicht, maar zeer aan te raden. 

De departementale route meer in detail

Voorstellen 3e ronde

Benodigde documenten voor uw aanvraag

Voor beide routes is een aparte handleiding én een apart indieningsformulier beschikbaar. U vindt deze documenten onderaan deze pagina ter inzage, de daadwerkelijke aanvraag voor de subsidieregeling verloopt via RVO.