Hoe werkt de selectie?

De aanvraag en beoordeling van voorstellen voor de 2e ronde van het Nationaal Groeifonds verloopt in vier stappen. Onderstaand ziet u de stappen toegelicht en geven wij ook de tijdlijn weer van iedere stap. Het kabinet besluit naar verwachting in het voorjaar in welke voorstellen geïnvesteerd gaat worden.

Infographic aanvraag- en beoordelingsproces

Stap 1

Tot uiterlijk 31 oktober 2021 kunnen de ministeries voorstellen indienen bij het Groeifonds. Op 1 november wordt bekend via deze website welke voorstellen zijn ingediend met een korte toelichting per voorstel vanuit het ministerie.

Voor deze ronde kunnen alleen ministeries formele voorstellen ontwikkelen en indienen voor het Nationaal Groeifonds. Het ontwikkelen van de voorstellen gebeurt volop in overleg met organisaties, bedrijven en overheden.

Stap 2

Na indiening worden de voorstellen tot medio januari 2022 procedureel getoetst in de Toegangspoort; voldoet een voorstel aan de acht gestelde voorwaarden? RVO voert de toets uit in opdracht van de fondsbeheerders (ministeries van EZK en Financiën).

De acht voorwaarden voor de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds zijn:

 1. Het voorstel betreft een uitgewerkt plan met aandacht voor de volgende onderdelen:  
  • Het bevat een onderbouwing van de te verwachten bijdrage aan de Nederlandse economie, zowel de financiële als de maatschappelijke kosten en baten en de juridische uitvoerbaarheid;
  • Ook staan de deelnemende organisaties benoemd, is het programmamanagement omschreven en is er aandacht besteed aan de praktische uitvoerbaarheid van het plan.
 2. Het voorstel valt binnen tenminste een van de drie terreinen: kennisontwikkeling, infrastructuur, en onderzoek, ontwikkeling & innovatie.
 3. Het voorstel heeft een omvang van tenminste € 30 miljoen.  
 4. Het is aanvullend aan private investeringen
 5. Het is aanvullend aan bestaande publieke investeringen en valt niet binnen een bestaande regeling van de overheid
 6. Het voorstel is niet-structureel. Dat wil zeggen dat er eenmalig een investering nodig is om economische groei te mogelijk te maken.
 7. Het voorstel voldoet aan de toets van subsidiariteit. Dat wil zeggen dat de rijksoverheid het juiste bestuursniveau is om in een bepaald voorstel te investeren
 8. Het past binnen de financiële kaders van het fonds

Voor meer informatie over de acht criteria verwijzen wij naar de brief aan de Tweede Kamer van 7 september 2020. In bijlage B staan de criteria verder uitgewerkt.

Stap 3

Medio januari 2022 maken wij bekend welke voorstellen vanuit de Toegangspoort worden voorgelegd aan de commissie. De commissie weegt vervolgens de voorstellen inhoudelijk. Hiervoor is een analysekader opgesteld met vier criteria.

Alle voorstellen zullen door de commissie inhoudelijk beoordeeld worden op vier criteria:

 1. de bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland op de lange termijn
 2. de strategische onderbouwing van het voorstel
 3. de kwaliteit van het plan
 4. de kwaliteit van de samenwerking en governance

U treft hier het volledige analysekader aan.

Begin tweede kwartaal 2022 brengt de commissie advies uit aan het kabinet om in een selectie van voorstellen te investeren (al dan niet  onder voorwaarden) of geld te reserveren.

Het advies van de commissie wordt niet openbaar voordat het kabinet haar besluit aanbiedt aan de Tweede Kamer. Dit is vastgelegd in het instellingsbesluit van de adviescommissie (artikel 7 lid 4).

Stap 4

Naar verwachting besluit het kabinet in het voorjaar 2022 welke voorstellen gehonoreerd worden. Direct na het besluit wordt de Kamer geïnformeerd en vindt de bekendmaking plaats.

Het parlement heeft de laatste stem om geld aan de voorstellen toe te kennen. Via het budgetrecht kan er afgeweken worden van het besluit van het kabinet, als daar een meerderheid van stemmen voor is.