Hoe werkt de selectie?

In samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen ontwikkelen de ministeries voorstellen voor projecten. De selectie van projecten verloopt in vijf stappen. Onderstaand ziet u de stappen toegelicht.

Aanvraag- en beoordelingsproces

Om voor beoordeling door de commissie in aanmerking te komen, moet een project:

  • een uitgewerkt plan zijn met onderbouwing van onder andere de bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving, financiële kosten en baten en juridische uitvoerbaarheid;
  • vallen in een van de terreinen kennisontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling (Research& Development) en innovatie of infrastructuur;
  • een bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds vragen van tenminste 30 miljoen euro;

  • een aanvulling zijn op private investeringen;
  • aanvulling zijn op bestaande publieke investeringen en niet binnen bestaande regelingen van de overheid vallen;
  • niet-structureel zijn;
  • voldoen aan de toets van subsidiariteit, dat wil zeggen dat de nationale overheid het juiste bestuursniveau is om de investering te doen;
  • passen binnen de financiële kaders van het fonds.

De commissie beoordeelt projectvoorstellen op basis van een vooraf bepaald toetsingskader en kijkt daarbij naar:

  • effect op groei van de Nederlandse economie (het bbp-effect);
  • maatschappelijke voor- en nadelen (bijvoorbeeld voor het klimaat).

Hoe werkt de tweede aanvraagronde?

Om een tijdige start te maken, worden de voorstellen in de eerste en de tweede ronde ingediend door de ministeries.

Nadat de instellingswet in werking treedt, wordt directe indiening door initiatiefnemers van projecten mogelijk.

Na een eerste procedurele toets worden de voorstellen voorgelegd aan een onafhankelijke commissie voor inhoudelijke beoordeling.

Vervolgens adviseert de commissie welke projecten in aanmerking komen voor bekostiging. Dit gebeurt op basis van heldere kaders en criteria. Hiervoor schakelt de commissie ook experts in, zoals het Centraal Planbureau. Op basis van het advies van de commissie besluit het kabinet of de geadviseerde investeringen worden toegekend. De commissie houdt vervolgens in het oog of de investering tot goede resultaten leidt in de praktijk en bijdraagt aan economische groei.

De tweede ronde loopt nu. In voorjaar 2022 volgt naar verwachting de bekendmaking. U kunt deze pagina in de gaten houden voor informatie hierover. Alle voorwaarden waaraan voorstellen moeten voldoen staan in de Kamerbrief Nationaal Groeifonds.