Datagedreven EcoSysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS)

Nederland beschikt over vele publieke en private databronnen. Door een gebrek aan uitwisselingsmogelijkheden, standaarden, afspraken over gebruik en onzekerheid over grootschalige toepassing lukt het echter maar zeer beperkt om data zinvol te gebruiken en uit te wisselen. Het DEMS realiseert een gezamenlijke digitale infrastructuur. Daarmee is data uitwisselbaar en herbruikbaar en kunnen overheden, markt en kenniswereld efficiënter en effectiever nieuwe producten en diensten maken en leveren. Doel van DEMS is om sneller innovatieve toepassingen, informatiediensten en kennismodellen voor mobiliteit en andere domeinen (woningbouw, energie, etc.) te ontwikkelen. Op die manier worden grote maatschappelijke opgaven meer in samenhang opgepakt en krijgt de Nederlandse kenniseconomie een nieuwe exportpositie.

Het DEMS biedt kansen om met behulp van data:

  • effectiever beleid te voeren in mobiliteit (keten- en keuzereizigers, hubs), woningbouwprogrammering (verdichting, meervoudig ruimtegebruik, klimaatadaptatie) en uitvoering;
  • over-gedimensioneerde investeringen (aanleg op maximale spitscapaciteit) te vermijden door intensiever gebruik van bestaande assets, meer op de vraag toegesneden mobiliteitsaanbod (en daardoor ook minder vervoersarmoede) en grotere maatschappelijke waarde van verstedelijkingskeuzen;
  • de informatiesamenleving beter vorm te geven door heldere afspraken over data (standaarden, gebruiksvoorwaarden, etc.) en IT-infrastructuur (koppelvlakken, prestaties);
  • de Nederlandse digitale economie te versterken: het platform biedt het bedrijfsleven mogelijkheden om te optimaliseren en nieuwe (internationale) verdienmodellen te ontwikkelen; 
  • onderzoeksinstellingen nieuw onderzoek te laten starten en uitkomsten te valoriseren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het project en werkt samen met andere overheden, bedrijfsleven en kenniswereld.   

Voor dit project wordt €150 miljoen van het Nationaal Groeifonds gevraagd.