Maritiem Masterplan voor een slimme en emissieloze maritieme sector

Probleem

De internationale maritieme sector, nu verantwoordelijk voor 2,9% van de wereldwijde CO₂-uitstoot, staat voor een enorme transitie. Emissieloze oplossingen zijn essentieel voor de toekomst, maar technisch en financieel niet beschikbaar en betaalbaar. Ook staan de (Europese) strategische autonomie en internationale concurrentiepositie onder druk, terwijl schepen essentieel zijn voor de infrastructuur voor transport, hernieuwbare energie, kustbescherming en maritieme veiligheid.

Doel

Met het Maritiem Masterplan maakt de Nederlandse maritieme sector in deze transitie duurzaam en digitaal het verschil. We willen de meerkosten van emissieloze schepen reduceren, de ‘valley of death’ voor implementatie van emissieloze technologie doorbreken en de bouwkosten van schepen reduceren met arbeidsproductiviteitverhogende technologieën. Emissieloze schepen worden zo betaalbaar en de Nederlandse maritieme sector wordt koploper in de maritieme energietransitie.

Oplossing

We doen dit door de gezamenlijke ontwikkeling en deling van slimme emissieloze kennis en technologie in het maritieme kennisecosysteem, technologie-demonstratie aan boord van 20 schepen van de Rijksvloot en 30 schepen van Nederlandse reders en de ontwikkeling van proeftuinen voor digitaal ontwerp en gerobotiseerde productie. Het gevraagde budget is € 365,6 miljoen. De geschatte sectorbijdrage is € 1 miljard (meerkosten innovaties en investeringen in schepen).

Resultaat

Het Maritiem Masterplan heeft als resultaat (optimistisch scenario Theory of Change): 20% verlaging bouwkosten, 25% meer slimme emissieloze schepen gebouwd in Nederland door verbeterde concurrentiepositie, 5% toename werkgelegenheid, totaal € 2.200 mln. toename economisch verdienvermogen (€ 135 mln./j in 2040) en € 3.600M reductie schadelijke emissies CO₂, NOx,  fijnstof (CO₂ reductie 700 kiloton/j in 2040 en 15,4 megaton totaal).