Nieuwe Warmte Nu!

De transitie naar een klimaatneutraal 2050 biedt Nederland uitstekende kansen op duurzame economische groei. De bestaande woningvoorraad van 7,5 miljoen woningen en 0,5 miljoen overige gebouwen en alle kassen in de glastuinbouw moeten aangesloten worden op een warmtenet of een ander alternatief voor aardgas. Het programmavoorstel NieuweWarmteNu! (NWN!) versnelt de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen, en dat tegen lage maatschappelijke kosten. Door schaalvoordelen en innovaties dalen de kosten in de hele keten van duurzame bron, infrastructuur en aansluiting in de woning, gebouw en kas.

De warmtetransitie verloopt te traag. Veel collectieve warmtesystemen zijn niet financierbaar op de kapitaalmarkt. Met een Groeifondsbijdrage kunnen de bouw van 32 duurzame collectieve warmtesystemen en de demonstratie van 8 aanvullende innovaties in 2022-2023 starten. Dat leidt tot de verduurzaming van ruim 100.000 woningen en 680 ha glastuinbouw. Hiermee wordt een vliegwiel op gang gebracht en komen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw weer binnen bereik. Uitvoering van NWN! vergt een totale investering van € 1.794 miljoen, met een te subsidiëren onrendabele top van € 665 miljoen (bedragen excl. btw). Dit resulteert over de gehele periode 2022-2050 in een bijdrage aan het bbp van zo’n € 7,5 miljard (prijspeil 2021), waarbij de bbp-effecten voornamelijk ontstaan door productiviteitsverbeteringen. De maatschappelijke bijdrage vertaalt zich vooral in een CO2-reductie van 0,8 Mton in 2030 en 3,7 Mton in 2050.

Dit voorstel wordt gedragen door drie ministeries, een breed consortium van publieke en private partijen uit de hele warmteketen en een “Comité van Aanbeveling”.