Infrastructuur

Infrastructuur is ook één van de terreinen waarvoor in beide rondes voorstellen ingediend zijn bij het Nationaal Groeifonds. Dit waren infrastructurele projecten in brede zin. Bijvoorbeeld waterinfrastructuur, spoor, digitale infrastructuur en energie-infrastructuur. Begin 2022 is bij de totstandkoming van het regeerakkoord afgesproken om deze pijler uit het Nationaal Groeifonds te halen en de 3 projecten over te hevelen naar het Mobiliteitsfonds. In de 2e ronde zijn ook voorstellen ingediend binnen deze pijler. Deze zijn nog wel beoordeeld door de adviescommissie, omdat deze ronde al liep.  

Infrastructuur

Projecten ronde 1

Voor de 1e ronde heeft de commissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor tien voorstellen van de pijlers kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie (R&D&I), en infrastructuur. 3 van de 10 voorstellen vielen onder de pijler Infrastructuur. Deze 3 zijn overgeheveld naar het Mobiliteitsfonds. Het gaat om:

  • Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad;
  • Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem MRA en verstedelijking; en
  • Brainportlijn Eindhoven.

Projecten ronde 2

Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 1 project binnen deze pijler. Lees meer informatie.

Andere pijlers Nationaal Groeifonds

Kijk voor de andere projecten waaraan geld is toegekend op de pagina's Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en Kennisontwikkeling.