Is het Nationaal Groeifonds iets voor u?

Voor de 3e ronde bereiden we een quickscan voor. Met de quickscan vragen we u zo gericht mogelijk aan te geven hoe uw voorstel eruit gaat zien, hoe u van plan bent om dit uit te voeren en wat de beoogde resultaten en effecten zijn. Op basis van die informatie krijgt u gericht feedback die u verder helpt. 

Om u te helpen bij het besluit om een voorstel in te dienen, biedt onderstaande vragenlijst u de mogelijkheid al een eerste afweging te maken. U ziet meteen welke punten van doorslaggevend belang zijn en of uw voorstel mogelijk in aanmerking komt.

Is het Nationaal Groeifonds iets voor u?

1. Valt uw voorstel onder een van de 2 pijlers?

a. Kennisontwikkeling
b. Onderzoek, ontwikkeling en innovatie
Bekijk meer informatie over de pijlers.

2. Draagt u met uw voorstel aantoonbaar bij aan de groei van het duurzame verdienvermogen van Nederland?

Dit moet u kunnen onderbouwen.

3. Hebt u meer dan € 30 miljoen subsidie nodig om het voorstel te realiseren?

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor voorstellen die het verschil gaan maken voor de toekomst van Nederland, dat vraagt om forse investeringen. Om die reden is er een financiële ondergrens vastgesteld. Alleen voorstellen die minimaal € 30 miljoen aan subsidie nodig hebben, komen in aanmerking. Let op: voor ondernemers gelden zogenaamde staatssteunregels, waardoor vaak slechts een deel van de kosten gesubsidieerd kunnen worden. De totale projectomvang zal dan hoger moeten liggen om aan de eis van € 30 miljoen te kunnen voldoen.  

4. Hebt u ervaring met projecten of programma's van deze omvang?

5. Kunt u het voorstel realiseren?

6. Is voor het realiseren van uw voorstel en de beoogde effecten een eenmalige subsidie vanuit het Rijk voldoende?

Het Groeifonds is niet bestemd voor structurele ondersteuning. Door de eenmalige bijdrage moet een effect voor het duurzame verdienvermogen gerealiseerd kunnen worden.

7. Levert het project maatschappelijke baten op?

Het Nationaal Groeifonds is gericht op het duurzaam verdienvermogen van de Nederlandse economie op langere termijn. Daarom is het van belang dat het project maatschappelijke baten oplevert als het gaat om de effecten op milieu, natuur, gezondheid en op sociaal gebied. 

8. Gaat u samenwerken met andere partijen en zo ja, bent u in staat om dit vast te leggen in robuuste afspraken met die partijen?

Dit biedt meer zekerheid dat het voorstel en de beoogde effecten gerealiseerd kunnen worden. 

9.  De gevraagde subsidie is bedoeld om uitvoering mogelijk te maken. In veel gevallen is ook andere aanvullende financiering vereist. Kunt u daar samen met partijen met wie u eventueel gaat samenwerken aantoonbaar in voorzien?

Lees meer informatie over de criteria en over de selectie van de 3e ronde

Kunt u bovenstaande vragen allemaal met ‘ja’ beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking.  

Meer weten? Volg het webinar op 30 juni!

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de komende ronde? Volg dan het webinar dat we op donderdag 30 juni, 11:30 - 13:00 uur organiseren over de pijler Kennisontwikkeling.

Registreer u voor dit webinar.

Ronde 3

Lees alle informatie over het indienen van uw voorstel in ronde 3 of ga naar de quickscan op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.