Terreinen en thema's Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten op 2 terreinen: Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie). 

Kennisontwikkeling

Bij het terrein Kennisontwikkeling gaat het over kansen die er liggen om te investeren in onderwijs en het leren van vaardigheden. Investeren in menselijk kapitaal leidt tot economische groei. Bijvoorbeeld doordat mensen door het opdoen van kennis betere diensten en producten kunnen maken, die meer geld opleveren. 

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie)

Bij het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie zijn er kansen voor economische groei en die het Nationaal Groeifonds met initiatiefnemers wil verzilveren. Binnen onderzoek, ontwikkeling en innovatie valt onder andere fundamenteel onderzoek, doorontwikkeling van nieuwe technologieën of ideeën. 

In de eerste 2 rondes van het Nationaal Groeifonds zijn voorstellen ingediend via de departementale route voor de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. 

Thema's binnen de terreinen

Binnen deze 2 terreinen bundelt de commissie de projecten naar thema’s. Bij Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) gaat het om de thema’s:

  • Energie en duurzame ontwikkeling; 
  • Landbouw en leefomgeving,
  • Gezondheid en zorg,
  • Veiligheid en digitalisering,
  • Mobiliteit; en
  • Sleuteltechnologieën.

Bij Kennisontwikkeling zijn er 2 thema’s:

  • Onderwijs; en
  • Leven Lang Ontwikkelen (LLO). 

De commissie is zeer geïnteresseerd in vernieuwende en impactvolle voorstellen binnen het totaal van deze 8 thema’s. Uiteraard is het ook mogelijk om een voorstel in te dienen dat niet past bij deze thema’s, maar wel aansluit bij een of bij beide 2 terreinen van het Nationaal Groeifonds. De commissie heeft daarbij een oproep gedaan om voorstellen in te dienen op een aantal uitdagende onderwerpen binnen deze thema's. Lees hierover meer.  

Terrein Infrastructuur (vanaf 2022 vervallen)

Het Nationaal Groeifonds is gestart met 3 terreinen. Infrastructuur was een terrein waarop voorstellen zijn ingediend. Dit waren infrastructurele projecten in brede zin. Bijvoorbeeld waterinfrastructuur, spoor, digitale infrastructuur en energie-infrastructuur. Begin 2022 is bij de totstandkoming van het regeerakkoord afgesproken om deze pijler uit het Nationaal Groeifonds te halen en de 3 projecten over te hevelen naar het Mobiliteitsfonds. In ronde 2 zijn ook voorstellen ingediend op dit terrein. Deze zijn nog wel beoordeeld door de adviescommissie, omdat deze ronde al liep. In ronde 3 kunnen op dit terrein geen voorstellen meer worden ingediend.

Terreinen en thema's Nationaal Groeifonds