Dutch Metropolitan Innovations (DMI)

Het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking (voorheen DEMS) wil een digitale koppeling aanbrengen tussen mobiliteit, ruimte en verduurzaming en zo een stevige basis leggen voor slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit in Nederland. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het doel van het plan is om data tussen overheden vindbaar, bruikbaar en uitwisselbaar te maken in de sectoren mobiliteit en verstedelijking. Dit geldt ook voor de uitwisseling tussen bedrijven onderling. Voor deze uitwisseling vormt zich een ecosysteem met techniek en spelregels, waarbij duidelijk is hoe partijen met elkaar en met elkaars data omgaan. Partijen stimuleren en ordenen in het ecosysteem de datamarkt, maar zij bieden ook duidelijke spelregels in de praktijk voor het datagebruik, de privacy, de security en het hergebruik. 

Een goede uitwisseling in de data-infrastructuur met uniforme technische en organisatorische afspraken voor meerdere toepassingen in verschillende domeinen zorgt voor volledige publiek-private samenwerking. Deze samenwerking richt zich op innovatieve oplossingen voor de veelheid aan duurzaamheidsopgaven in onze steden. DMI biedt ook kansen voor marktpartijen om nieuwe producten en verdienmodellen op de digitale infrastructuur aan te bieden.

Budget

In totaal is er een budget van € 157,2 miljoen nodig voor dit project. De reservering die het project in 2022 kreeg, is in februari 2023 omgezet in een definitieve toekenning. Het Nationaal Groeifonds gaat daarmee € 85 miljoen bijdragen.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

DMI draagt bij aan:

  • brede maatschappelijke welvaart;
  • een duurzaam en toekomstbestendig Nederland met sterke steden, die in een ruimer binnenstedelijk woningaanbod kunnen voorzien; en
  • een sterke IT-industrie.

Het project maakt data uitwisselbaar en herbruikbaar voor verschillende toepassingen. Dit zorgt voor samenhang in de aanpak van vraagstukken met een grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dan bij gemodelleerd en periodiek onderzoek. Zo faciliteert DMI optimale mobiliteit en stedelijke diensten voor gebruikers, binnen heldere maatschappelijke randvoorwaarden. Dit zijn randvoorwaarden als: ethiek, privacy, cybersecurity, inclusie en betaalbaarheid. De te ontwikkelen innovatieve mobiliteits- en smartcity-oplossingen dragen in belangrijke mate bij aan een succesvolle aanpak van de grote maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, ruimte, klimaat en energie.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het project samen met publieke en private consortiumpartners. Tientallen partijen vanuit de markt, medeoverheden en de kenniswereld gaven inmiddels aan dat zij het gedachtengoed van DMI ondersteunen.

Status

Dit plan is in de ontwikkelfase, al is er binnen verschillende programma’s al waardevolle ervaring opgedaan. Ook zijn stappen gezet om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van een ecosysteem voor de datamarkt.