Infrastructuur 2e ronde

Infrastructuur is ook één van de terreinen waarvoor in de 1e en 2e ronde voorstellen ingediend zijn bij het Nationaal Groeifonds. Dit waren infrastructurele projecten in brede zin. Bijvoorbeeld waterinfrastructuur, spoor, digitale infrastructuur en energie-infrastructuur. Begin 2022 is bij de totstandkoming van het regeerakkoord afgesproken om deze pijler uit het Nationaal Groeifonds te halen en de 3 projecten over te hevelen naar het Mobiliteitsfonds. In de 2e ronde zijn ook voorstellen ingediend binnen deze pijler. Deze zijn nog wel beoordeeld door de adviescommissie, omdat deze ronde al liep.  

Blok infrastructuur variant B

Projecten ronde 2

Voor de 2e ronde heeft de adviescommissie geadviseerd geld toe te kennen of te reserveren voor 1 project binnen deze pijler.

Rail Gent-Terneuzen

Rail Gent-Terneuzen stelt een drietal infrastructurele ingrepen voor in het spoornetwerk van de North Sea Port in Zeeland. Hiermee worden knelpunten voor het spoorgoederenvervoer opgelost, de aansluiting op de Europese spoorgoederencorridors verbeterd en meer goederen over het spoor vervoerd in plaats van over de weg. 

De investering uit het Nationaal Groeifonds in het project is maximaal € 105 miljoen. Een voorwaardelijke toekenning van € 105 miljoen. Lees meer over dit project

Andere pijlers Nationaal Groeifonds

Andere pijlers waaraan geld is toegekend zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie