PharmaNL

De farmaceutische markt is mondiaal sterk groeiende en genereert een hoge toegevoegde waarde. Nederland beschikt over een sterk ontwikkelde farmaceutische waardeketen met wetenschappelijke kennis van wereldklasse. Het economisch potentieel van de Nederlandse sector wordt echter onvoldoende gerealiseerd door een structureel marktfalen.

De combinatie van een sectorspecifieke extended valley-of-death en structureel lage beschikbaarheid van risicokapitaal in Nederland maakt dat de omzetting van wetenschap in bedrijven stagneert. Ook ontbreken in ons land een aantal niet- financiële randvoorwaarden voor succesvolle lab-to-life waarde-creatie, te weten: krachtige incubators, een hoogwaardige shared development infrastructuur, ready-to-go vestigingsplaatsen en voldoende juist gekwalificeerd human capital. Deze samenhangende problemen resulteren in een significant onbenut economisch potentieel en in maatschappelijke kosten in de vorm van leveringsonzekerheid bij essentiële medicijnen en het voortbestaan van unmet medical needs.

Het PharmaNL-programma realiseert een integrale en structurele oplossing voor voornoemde problematiek. Dit via de creatie van een Dutch Innovative Medicines Accelerator, in samenhang met een viertal nationaal gecoördineerde actielijnen die essentiële randvoorwaarden voor succesvolle valorisatie invullen. PharmaNL geeft een duurzame impuls aan het tot private financierbaarheid – en commerciële exploitatie - brengen van innovatieve medicijnen en geneesmiddelen productietechnologische innovaties. Ook draagt PharmaNL bij aan een toename van medicijnproductie op Nederlandse bodem en de aantrekkelijkheid van Nederland als farmaceutisch vestigingsland.

PharmaNL resulteert op middellange termijn in een groei van het Nederlands BBP met gemiddeld € 1,25 miljard per jaar. Wezenlijke aanvullende maatschappelijk baten worden gerealiseerd via verlaagde risico’s op essentiële medicijntekorten en een afname van menselijk lijden en economische/sociale uitval door momenteel onbehandelbare ziektebeelden.