Nieuwe Warmte Nu!

De transitie naar een klimaatneutraal 2050 biedt Nederland uitstekende kansen op duurzame economische groei. De bestaande woningvoorraad van 7.500.000 woningen, 500.000 overige gebouwen en alle kassen in de glastuinbouw moet aangesloten worden op een warmtenet of een ander alternatief voor aardgas. NieuweWarmteNu! (NWN!) versnelt de aanleg van duurzame collectieve warmtesystemen tegen lage maatschappelijke kosten. Door schaalvoordelen en innovaties dalen de kosten in de hele keten.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Via NieuweWarmteNU! Investeert het Nationaal Groeifonds in de realisatie van 10 tot 12 vliegwielprojecten. Dit zijn duurzame collectieve warmtesystemen met groot opschalingspotentieel: ze zijn te kopiëren op andere plekken. Maar zorgen ook voor aanvullende investeringen om het systeem gefaseerd uit te breiden. Daarnaast bevat NieuweWarmteNU! ook investeringen in een reeks innovaties die essentiële technologieën naar de markt kunnen brengen. 

Budget

Voor dit project is € 200 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. 
 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

De bbp-effecten ontstaan door productiviteitsverbeteringen en substitutie-effecten ten opzichte van een situatie zonder NWN! De productiviteitsverbeteringen bestaan uit een kostendaling over de hele keten van winning van duurzame warmte, de infrastructuur van de warmtenetten en aansluting in de woningen en kassen. De kosten dalen door leereffecten op basis van ervaring die in de projecten wordt opgedaan en de toepassing van innovaties en schaalvoordelen

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project, in afstemming met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om het project te realiseren, werken wij samen met een breed consortium van partijen uit de warmtesector, van warmtebedrijven en netbeheerders tot lokale overheden, kennispartijen en energiecoöperaties.   

Status

Zodra de voorwaardelijke toekenning definitief wordt, wordt in 2023 voor elk vliegwielproject een finaal investeringsbesluit genomen. In de opvolgende jaren worden de projecten gerealiseerd.