Regeneratieve Landbouw (Re-Ge-NL)

Dit voorstel richt zich op de overgang van het huidige landbouwsysteem naar een regeneratief landbouwsysteem. Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorkomt uitputting van de bodem. Het voorstel biedt niet alleen een mogelijke oplossing voor de brede landbouw milieuproblematiek, maar biedt ook economische kansen voor het gehele agri-food complex inclusief Nederlandse boerenbedrijven.  

Doel van het project

Re-Ge-NL ontwikkelt samen met Nederlandse boeren een toekomstbestendige landbouwsector waarbij landbouw samengaat met bodemverbetering, herstel van bodemleven en natuur. Daarnaast biedt het ook een goed verdienmodel voor boeren. 

Tussen nu en 2030 start Re-Ge-NL met duizend boeren de overgang naar regeneratieve landbouw met een positieve business case in met name vijf focusgebieden. Door deze cruciale eerste stap te zetten wordt Re-Ge-NL een leidend voorbeeld voor de sector in Nederland en internationaal. Zo wordt regeneratieve landbouw het nieuwe normaal tussen 2030 en 2040.  

De specifieke doelstellingen voor 2030 zijn: 

 • Succesvolle transitie van 1.000 boerenbedrijven en 5 focusgebieden, ondersteund door de hierna genoemde doelstellingen. 
 • 5 Gebiedsontwerpen met regeneratieve uitkomsten ontwikkeld en in uitvoering. 
 • Ontwikkeling van ~20 repliceerbare en rendabele boerenbedrijfsmodellen voor regeneratieve productie. 
 • Markt en governance voor verwaarding van ecosysteemdiensten en meervoudige waardencreatie opgezet in 5 gebieden. 
 • Financiële sector werkt met nieuwe financieringsmodellen en ten minste 30% van de nieuwe financiering gaat naar regeneratieve boeren. 
 • Deelnemende verwerkende ketenpartijen hebben nieuwe verwaardingsmodellen en kopen ten minste 30% regeneratief in. 
 • Eenvoudige monitoringsmethode en voorspellende modellen voor regeneratieve uitkomsten is beschikbaar. 
 • Formele en informele onderwijsvernieuwingen gericht op regeneratieve landbouw zijn doorgevoerd waarmee ten minste 10.000 (toekomstige) boeren, adviseurs en medewerkers van keten- en gebiedspartijen zijn opgeleid of bijgeschoold. 
 • Ontwikkeling van breed toepasbare en exporteerbare producten en diensten voor regeneratieve landbouw. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Regeneratieve landbouw is een manier van landbouw die voedselproductie combineert met natuurherstel. Het voorkomt de uitputting van de bodem. Het consortium wil de randvoorwaarden voor regeneratieve landbouw verkennen én op orde maken.  

Indieners stellen voor om met duizend boeren samen te bewijzen dat de overgang mogelijk is. Hiervoor moeten op verschillende gebieden ontwikkeling en innovatie plaatsvinden, transitiepaden ontwikkeld worden en boeren opgeleid worden in regeneratieve methoden. Het voorstel bestaat uit vijf programmaonderdelen: 

 1. Bedrijfsmodellen en landbouwpraktijken: ontwikkeling van schaalbare bedrijfsmodellen, gebiedsontwerpen en innovaties bij ketenpartijen. 

 1. Transitiepaden: bestaande en nieuwe innovaties worden toegepast in de overgang van 1.000 boeren. 

 1. Meten, modelleren en waarderen: dataverzameling voor het meten, voorspellen en waarderen van regeneratieve praktijken en bedrijfsmodellen. 

 1. Human capital: opzet en uitvoering van structurele (informele) onderwijsvernieuwingen voor regeneratieve landbouw. 

 1. Producten en diensten: ontwikkeling van ondersteunende producten en diensten voor regeneratieve bedrijfsmodellen. 

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 129 miljoen in het project. Dit bedrag is een definitieve toekenning.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Regeneratieve landbouw streeft ernaar om binnen de grenzen van de lokale en mondiale natuur- en milieunormen te blijven. Daarnaast is het ook gericht op het beschermen van het verdienmodel van Nederlandse boeren, dat momenteel onder druk staat. Door deze overgang wordt een duurzaam toekomstperspectief gecreëerd voor boerenbedrijven in Nederland en voor het gehele agri-food complex van het land.

Wie leidt het project?

De indiener is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in samenwerking met kennisinstellingen, boerennetwerken, bedrijven en financiële instellingen. Er zijn in totaal 54 partijen aangesloten bij Re-Ge-NL. Re-Ge-NL bouwt voort op de Publiek-Private Samenwerking Regeneratieve Landbouw van de Topsector Agri & Food. 

Status

Het Re-Ge-NL programma zal in 2024 van start gaan en bouwt voort op het door de Topsector Agri & Food gefinancierde PPS project ‘Regeneratieve Landbouw’: www.regenerativefarming.nl. 

Relevante publicaties

Meer informatie