Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

Immersive Experciences (IX) spelen een belangrijke rol in de grote digitale verandering. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor ons dagelijks leven, werk, onderwijs en ontspanning. Een 'Immersive Experience' betekent letterlijk een meeslepende ervaring. Een IX dompelt ons zintuigelijk onder in een alternatieve, digitaal gecreëerde realiteit.

Immersive Experiences  (IX) worden gezien als één van de drijfveren achter de derde grote digitale transitie, die een grote weerslag zal hebben op ons dagelijks leven, ons werken, leren en recreëren. Een Immersive Experience spreekt onze zintuigen aan, en verplaatst ons mentaal in een alternatieve, digitale realiteit. 

Het CIIIC-voorstel adresseert de knelpunten die een Nederlandse koppositie in IX bedreigen: een tekort aan toepasbare kennis en methodiek; tekort aan human capital; een nog gefragmenteerd ecosysteem en daarmee ook een tekort aan projecten waar kennis, human capital en samenwerkingsverbanden opgebouwd worden. 

CIIIC bouwt voort op de ontwerpkracht en het publieksbereik van de creatieve industrie, de media en de cultuursector en stelt hen in staat de potentiële groei van content voor Immersive Experiences in Nederland te realiseren. Verschillende open calls maken het straks mogelijk dat de hele sector van dit programma kan profiteren.

Doel van het project

Het doel van CIIIC is om samen en proactief in te grijpen om de publieke belangen in de derde grote digitale transitie te waarborgen. Meer dan 120 deelnemers afkomstig uit de creatieve sector, kennisinstellingen, onderwijs, industrie, evenementen, media en cultuur geven via CIIIC hun steun aan dit gezamenlijke ingrijpen. CIIIC bouwt voort op hun ontwerpkracht en het publieksbereik en stelt hen in staat de groei van content voor Immersive Experiences in Nederland te realiseren. 

Het programma hanteert een integrale aanpak, gebaseerd op het opbouwen van capaciteit in ervaringskennis, human capital, faciliteiten en demonstrators. 
Het CIIIC-voorstel adresseert de knelpunten die een Nederlandse koppositie in IX bedreigen:

  • Het tekort aan toepasbare kennis en methodiek. 
  • Het tekort aan human capital.
  • Een gefragmenteerd ecosysteem.
  • Het tekort aan projecten waar kennis, human capital en samenwerkingsverbanden opgebouwd worden. 

CIIIC bouwt voort op de ontwerpkracht en het publieksbereik van de creatieve industrie, de media en de cultuursector en stelt hen in staat de geprognotiseerde groei van content voor Immersive Experiences in Nederland te realiseren.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds financiert de ontwikkeling van IX Labs, nieuwe kennis en methodes, opleiding van professionals en experimenten voor nieuwe IX-toepassingen.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 200 miljoen in het project, waarvan € 102,3 miljoen definitief. Dit bedrag bestaat uit een toekenning van € 102,3 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 97,7 miljoen.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

CIIIC verhoogt het Nederlandse duurzaam verdienvermogen zowel direct als indirect.

Direct doordat de investering in het opbouwen van vaardigheden en faciliteiten voor IX-makers ertoe leidt dat Nederland minimaal de verwachte mondiale groei van de IX-markt kan bijbenen (een zesvoudige groei tussen 2022 en 2030).

Indirect doordat CIIIC de reikwijdte van IX in Nederlandse B2B toepassingen verhoogt. Wat vervolgens een component is in groei van duurzaam verdienvermogen in de B2B sectoren.

Status

  • Er wordt toegewerkt naar een start van het programma begin 2024. 
  • Er wordt gewerkt aan het verder inrichten van de governance.
  • De voortgang is de komende jaren op de website van CIIIC te volgen.
  • Updates worden met het netwerk gedeeld via de CIIIC- nieuwsbrief. Hierop kan worden geabonneerd via de website van het project.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit project ingediend. Bij het voorstel zijn in totaal 120 partijen betrokken uit onder meer het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en publieksorganisaties. De uitvoering van het voorstel wordt belegd bij CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor de creatieve industrie. De subsidie-instrumenten worden uitgevoerd door RVO en NWO.

Meer informatie