Maritiem Masterplan 2.0

Het doel van het Maritiem Masterplan 2.0 is om betrouwbare en modulaire klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, te bouwen en te gebruiken in een cyclische innovatieketen. Het plan beoogt bij te dragen aan de versnelling van de mondiale energietransitie, het versterken van de Nederlandse economie en het beschermen van de nationale veiligheidsbelangen. Het doel van dit voorstel is om de maritieme energietransitie te versnellen.

Dit gebeurt door het ontwikkelen en demonstreren van technologieën voor het gebruik van hernieuwbare brandstoffen (waterstof, methanol en LNG met carbon capture) aan boord van schepen. De demonstraties worden uitgevoerd door private consortia en de overheid (Rijksrederij, Defensie). De overheid is de launching customer van deze technologieën. Hierbij ligt de focus op de voor Nederland strategische sectoren short sea shipping en binnenvaart, wind op zee, waterbouw en maritieme veiligheid en dienstverlening.

Door uitwisseling van informatie via een digitaal platform en in opleidingen voor personeel, ontstaat een leereffect vanuit de demonstraties. Dit zorgt voor het versterken van de innovatiekracht en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maritieme sector. Met de uitvoering van het Maritiem Masterplan 2.0 moet de sector beter in staat zijn betrouwbare, concurrerende duurzame schepen te bouwen. 

Doel van het project

De maritieme sector levert een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het doel van het Maritiem Masterplan 2.0 is het creëren van duurzaam verdienvermogen door de maritieme sector toekomstbestendiger te maken. Dit wordt gedaan door in te spelen op maatschappelijke opgaven, zoals de klimaattransitie. Waardoor er op termijn wereldwijd meer vraag ontstaat naar duurzame schepen.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

De bijdrage van het Nationaal Groeifonds is alleen bedoeld voor de innovatieve componenten van de schepen. Met het geld worden duurzame schepen ontwikkeld en gebouwd, wordt een digitaal platform ontwikkeld waar informatie over deze technologieën wordt uitgewisseld en human capital activiteiten om de transitie mogelijk te maken.

Het Nationaal Groeifonds levert een bijdrage om sneller stappen te kunnen zetten naar verduurzaming en klimaat neutrale schepen. Na de uitvoering van het project is de sector beter in staat zijn om betrouwbare, duurzame schepen te bouwen tegen een concurrerende prijs. Het richt zich vooral op belangrijke sectoren zoals short sea-shipping, binnenvaart, wind op zee, waterbouw en maritieme veiligheid.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 210 miljoen in het project. Van dit bedrag is € 100 miljoen definitief toegekend en € 110 miljoen voorwaardelijk toegekend.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Nederland heeft van oudsher al een sterke maritieme sector die een bijdrage van 3%-5% levert aan het bbp. Met dit plan wordt de sector toekomstbestendiger en heeft het betere kansen om ook in de toekomst bij te dragen aan de economie.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (indienend departement), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Defensie en de maritieme sector (vertegenwoordigd door NML).

Meer informatie