Impuls Open Leermateriaal

Door het gebruiken, delen en maken van open leermateriaal in het basis- en voortgezet onderwijs te stimuleren, wil Impuls Open Leermateriaal (IOL) de onderwijskwaliteit versterken en het beroep van de leraar aantrekkelijker maken. Inzetten van open leermateriaal zorgt voor nog beter passend, actueel en aansprekend onderwijs voor leerlingen.

IOL draagt bij aan meer flexibiliteit voor leraren bij de inzet en keuze van leermiddelen. In 57 pilots doen leraren ervaring op met het toepassen van open leermateriaal. Ook ontdekken de leraren en IOL samen wat er nog meer nodig is om kwalitatief goed leermateriaal laagdrempelig in te kunnen zetten. Leermateriaal dat past bij doelgroepen, actualiteit, niveau of onderwijsconcept.

IOL werkt aan de volgende activiteiten:

 • het ondersteunt vernieuwende initiatieven;
 • het doet onderzoek zodat open lesmateriaal goed kan aansluiten bij de praktijk;
 • het verbindt bestaande initiatieven;
 • het zorgt voor verrijking van open leermateriaal-collecties; en
 • het ontwikkelt en implementeert een kwaliteitsmodel.

IOL werkt samen met Kennisnet aan de doorontwikkeling van Wikiwijs, zodat open leermateriaal toegankelijk en laagdrempelig beschikbaar is.

Ook werkt IOL aan:

 • duurzame businessmodellen voor open leermateriaal;
 • evidence-informed inzet van open leermateriaal; en
 • professionalisering van leraren.

Dit doet IOL samen met heel veel scholen en schoolbesturen in het basis- en voortgezet onderwijs en met toonaangevende onderwijsorganisaties.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het programma gaat over een samenhangend pakket aan interventies die bestaan uit 4 samenhangende thema’s. Dit doet IOL door focus, opschaling, versterking en het oppakken van nieuwe initiatieven die bijdragen aan deze 4 thema's. Deze thema’s zijn:

 1. Opschaling in gebruik: hoe realiseren we opschaling in het gebruik van open leermateriaal in het gehele basis- en voortgezet onderwijs vanuit initiatieven die op scholen plaatsvinden?
 2. Regie op open leermateriaal: hoe zorgen we voor kwalitatief goed materiaal dat bruikbaar en toepasbaar is voor alle onderwijsdoeleinden? En hoe zorgen we dat dit op verschillende manieren ingezet kan worden?
 3. Infrastructuur versterken: hoe zorgen we ervoor dat open leermateriaal toegankelijk, beschikbaar en vindbaar is vanuit verschillende perspectieven van leraren, scholen, besturen, ouders, leerlingen en derden?
 4. Onderbouwen met kennis en kunde: hoe zorgen we voor kennisontwikkeling over open leermateriaal? En hoe zorgen we voor een stevige monitoring van het programma IOL met als doel om evidence-informed te werken en de kwaliteit van materiaal en processen blijvend te versterken?

Budget

Voor dit project is € 20,5 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in tot en met 2024. Daarnaast is er € 57,5 miljoen voorwaardelijk toegekend tot en met 2030. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Het voorstel 'Impuls Open Leermateriaal' past primair in het terrein van kennisontwikkeling. Het basis- en voortgezet onderwijs legt de basis voor onze ontwikkeling en voor de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Een beter gebruik van open leermateriaal heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit. Het draagt bij aan de ontwikkeling van talent, het vergroot het eigenaarschap van leraren en de flexibiliteit van scholen.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het project. De activiteiten worden uitgevoerd door Kennisnet en diverse betrokken organisaties, zoals VO-content, PO-Raad, VO-raad, Cito, Platform Talent voor Technologie, Education Warehouse en andere partijen en professionals met expertise op het gebied van open leermaterialen en het organiseren van gemeenschappen en het versterken van het innovatief en lerend vermogen in het onderwijs.

Status

Dit project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van 2022 tot en met 2024 is de programmastructuur opgezet, zijn partners betrokken en pilots opgestart. Daarnaast is kennis ontwikkeld over open leermateriaal en zijn 10 werkpakketten binnen 4 samenhangende thema's gekoppeld aan het realiseren van de ambitie en doelstellingen. Er zijn kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) opgesteld die richting geven. Daarbij is het eerste meetmoment geweest.

In 2024 werken 57 pilots aan de inzet van open leermateriaal en verwerkt IOL nieuwe inzichten en (tussen)opbrengsten. Ook ontwikkelt IOL een meerjarenstrategie voor 2025 tot en met 2030.

Meer informatie

Website: https://www.openleermateriaal.nl