Impuls Open Leermateriaal

In het programma bundelen scholen hun krachten met onderwijs- en expertiseorganisaties door te investeren in kwalitatief goed open (digitaal) leermateriaal. Dit doen zij door meer open leermateriaal te ontwikkelen, bestaand materiaal te verrijken, leraren te versterken in hun gebruik ervan en alle materialen beter vindbaar te maken. Samen zorgen deze partijen ervoor dat open leermateriaal bijdraagt aan nog beter onderwijs voor álle leerlingen.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het programma gaat over een samenhangend pakket aan interventies bestaande uit scholen verbinden, leraren versterken, open (digitaal) leermateriaal verrijken en de infrastructuur verbeteren. Doelstelling is de kwaliteit van het funderend onderwijs te verhogen door te investeren in kwalitatief goed open leermateriaal. Daarin vernieuwt de open-leermiddeleninfrastructuur, breidt de samenwerking tussen partijen uit en neemt de kwaliteit en borging toe. Ook neemt de kennis over het gebruik en effect van open leermateriaal en het gebruik zelf toe.

Budget

Voor dit project is € 20 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in tot en met 2024. Daarnaast is er € 58 miljoen voorwaardelijk toegekend tot en met 2029. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Het voorstel 'Impuls open leermateriaal' past primair in het terrein kennisontwikkeling. Het funderend onderwijs legt de basis voor onze ontwikkeling en voor de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. Een beter gebruik van open leermateriaal heeft een positief effect op de onderwijskwaliteit. Het draagt bij aan de ontwikkeling van talent, het vergroot het eigenaarschap van leraren en de flexibiliteit van scholen.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het project. De activiteiten worden uitgevoerd door Kennisnet en diverse betrokken organisaties, zoals VO-content, SLO, Cito, platform Talent voor Technologie, Education Warehouse en andere partijen met expertise op het gebied van open leermaterialen en het organiseren van gemeenschappen en het versterken van het innovatief en lerend vermogen in het onderwijs.

Status

Dit project bevindt zich in de kwartiermakerfase. In 2022 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om een snelle start van het programma mogelijk te maken. Daarbij gaat het om het nader specificeren van de behoeften van scholen, het verder inzichtelijk maken van de huidige situatie en het concretiseren van acties. Bovendien wordt de samenwerking tussen de betrokken partijen uitgewerkt en vastgelegd. De opstartfase zal plaatsvinden in het schooljaar 2022/2023. In 2023 start naar verwachting de uitvoering. 

Meer informatie