Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

De kwaliteit van onderwijshuisvesting heeft duidelijke invloed op de leerprestaties en gezondheid van leerlingen en leraren. Deze kwaliteit is aantoonbaar voor verbetering vatbaar. De verwachting bij dit innovatievoorstel is dat het leidt tot zowel kwaliteitsverbetering als kostenbesparing bij nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit geeft de kwaliteit van onderwijshuisvesting en daarmee de kwaliteit van onderwijs een blijvende impuls.

Doel van het project

Een goed schoolgebouw heeft een gezond binnenklimaat, waardoor leerlingen betere leerprestaties behalen en er sprake is van minder ziekteverzuim bij leerlingen en personeel. Een goed schoolgebouw is flexibel en aan te passen naar onderwijskundig concept, ondersteuningsbehoefte van leerlingen en aantal leerlingen. Daarnaast is een goed schoolgebouw geschikt voor inclusief onderwijs en inclusief personeelsbeleid. Een goed schoolgebouw is ook duurzaam en draagt bij aan een klimaatneutraal Nederland. Veel schoolgebouwen voldoen hier niet aan en zijn hoognodig toe aan vervanging of renovatie. De aanpak van deze scholen gaat momenteel te langzaam. 

Dit innovatieprogramma moet leiden tot kwalitatief betere onderwijshuisvesting en efficiëntere bouwprocessen met een kortere doorlooptijd. Door een gecoördineerd programma worden partijen bijeengebracht, wordt de benodigde schaalvergroting om te komen tot leereffecten gerealiseerd en worden risicokosten afgedekt.

Dit programma beoogt 132 duurzame schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs te realiseren vanuit verschillende op te zetten leerlabs. Deze leerlabs ontwikkelen open standaarden op het gebied van functionaliteit, bouw- en installatieconcepten en processen. Tegelijkertijd wordt een iteratief kennisproces opgezet dat ingebed kan worden in een duurzame kennisinfrastructuur.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in het verhogen van leerprestaties door kwalitatief betere onderwijshuisvesting en het realiseren van efficiëntere bouwprocessen. Door bouwend te leren, te innoveren en te standaardiseren kan renovatie en vervanging van schoolgebouwen kwalitatief beter, sneller en kostenefficiënter uitgevoerd worden.

Dit voorstel richt zich op het verbeteren van bouwprocessen en het verhogen van de integrale kwaliteitsnormen van schoolgebouwen, om zo tegen lagere kosten kwalitatief hoogwaardige schoolgebouwen te realiseren. De gedachte is dat dit, naast een kostenbesparing, leidt tot betere leerprestaties en een hogere werknemerstevredenheid.

Dit beoogt men te realiseren met leerlabs en een kennisinfrastructuur rond het bouwen van schoolgebouwen. In de leerlabs wil men via de realisatie van 132 toekomstbestendige schoolgebouwen nieuwe kennis opbouwen. De kennisinfrastructuur moet deze nieuwe kennis borgen en verspreiden.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 483,7 miljoen in het project. Dit bedrag bestaat uit een toekenning van € 124,2 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 359,5 miljoen. Met de voorwaardelijke toekenning kunnen 72 nieuwe scholen worden gebouwd. Voordat het geld definitief beschikbaar komt, moet het plan nog wel op een aantal punten worden uitgewerkt.

De reservering biedt de mogelijkheid om dit aantal naar 132 schoolgebouwen uit te breiden als dat nodig blijkt te zijn voor het slagen van dit project.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Er liggen duidelijk uitdagingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Dit voorstel kan een bijdrage leveren aan het oplossen daarvan. Door te investeren in betere onderwijshuisvesting worden leerprestaties verbeterd, werktevredenheid onder leraren verhoogd en ziekteverzuim verminderd. Het project kan daarbij leiden tot een toename in de efficiëntie van het bouwproces en dus het verlagen van de kosten.

Het programma vergroot het duurzaam verdienvermogen van Nederland met name doordat betere onderwijshuisvesting de leerprestaties van leerlingen verhoogt. Efficiëntere processen zorgen bovendien voor kostenbesparing. Versnelling van processen resulteert in continuïteit van de bouwproductie en toename van de arbeidsproductiviteit in de bouwsector.

Wie leidt het project?

Het voorstel werd ingediend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Consortiumpartners zijn de PO-raad, VO-raad en de VNG. Daarnaast heeft een groot aantal partijen uit het onderwijsveld en de bouwsector zich verbonden aan deelname in de leerlabs en kennisinfrastructuur. Binnen het programma zullen gemeenten, schoolbesturen en marktpartijen samenwerken. De uitvoering wordt belegd bij Ruimte-OK. Dit is een onafhankelijke, uitvoerende kennisorganisatie op het gebied van onderwijshuisvesting.

Meer informatie