Meer uren werkt!

Meer uren werkt! wil dat mensen die in deeltijd werken en meer kunnen en willen werken, maximaal in staat gesteld worden om dat vervolgens ook te gaan doen. Dit draagt bij aan het verdienvermogen van Nederland en de economische zelfstandigheid van mensen die in deeltijd werken. Het project wil dat bereiken door knelpunten aan te pakken met bewezen interventies en overige knelpunten te onderzoeken die mensen daarbij in de weg staan. Denk hierbij aan het anders inroosteren van de werkdag, het mogelijk maken van combinatiebanen of het bespreekbaar maken van en begrip creëren voor mantelzorg. Door naar al deze zaken te kijken wil het project oplossingen bedenken die mensen helpen om meer uren te kunnen werken.  

Doel van het project

Meer uren werkt! heeft als doel zichtbare en onzichtbare drempels weg te nemen in de sociale omgeving, bij arbeidsorganisaties en bij deeltijders zelf. Dit zal resulteren in meer gewerkte uren, een hoger bbp, betere kwaliteit van maatschappelijke sectoren en meer economisch zelfstandige burgers. 

Het programma is gericht op het ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) evidence based interventies om de arbeidsparticipatie bij deeltijders te vergroten om zo het arbeidsaanbod te vergroten.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in: 

1. de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van interventies die gericht drempels voor meer uren werk wegnemen. 

2. het opschalen van effectieve interventies door onder andere een Ambassadeursnetwerk, via implementatiehandleidingen, een platform en Academie.  

Resultaten zullen primair gerealiseerd worden binnen de sectoren zorg en welzijn, basisonderwijs en kinderopvang. Daarna zal de nieuwe deeltijdcultuur zich door opschalingsactiviteiten over Nederland verspreiden, qua regio’s en qua sectoren.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 75 miljoen in het project. Dit bedrag bestaat uit een toekenning van € 30 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 45 miljoen.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Het project zal resulteren in meer gewerkte uren, hoger bbp (€ 1,06 miljard), betere kwaliteit van maatschappelijke sectoren en meer economisch zelfstandige burgers. Het programma kent een integrale aanpak over een langere termijn, met aandacht voor verschillende groepen deeltijders. 

Wie leidt het project?

Het project is ingediend door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met TNO, Future of Work Hub (Universiteit Utrecht) en Het Potentieel Pakken. 

Het programma wordt ontwikkeld met een consortium van sectorpartners in zorg en welzijn, basisonderwijs en kinderopvang, werkgevers- en werknemersorganisaties, maatschappelijke partners en kennisinstellingen.