Ontwikkelkracht

Het programma Ontwikkelkracht investeert op grootschalige wijze in het lerend vermogen van het onderwijs, door te bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs. De wisselwerking tussen onderwijspraktijk én onderwijsonderzoek staat in dit programma centraal. Inzichten vanuit de wetenschap krijgen een plek in het klaslokaal. En tegelijkertijd krijgen inzichten en vraagstukken vanuit het klaslokaal een plek in het onderzoek. Met deze aanpak realiseren wij een blijvende impact.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het programma Ontwikkelkracht werkt aan de hand van 4 pijlers: 

 • Onderzoeks- en verbetercultuur  
  Het programma versterkt de onderzoeks- en verbetercultuur op scholen door verbeteraanpakken aan te bieden die bewezen effectief zijn. 

 • Kennisdeling 
  Het programma maakt beschikbare kennis uit onderzoek toegankelijk en bruikbaar voor onderwijsprofessionals. 

 • Co-creatielabs  
  Het programma organiseert co-creatielabs waarin onderwijsprofessionals en onderzoekers samen nieuwe kennis ontwikkelen voor complexe vraagstukken uit de praktijk. 

 • Expertscholen Ontwikkelkracht 
  Het programma ondersteunt scholen die een evidence-informed werkwijze succesvol toepassen, om hun kennis/kunde met andere scholen te delen. Een evidence-informed werkwijze houdt in dat scholen hun onderwijs verbeteren op basis van kennis uit (praktijk)onderzoek en kennis over de praktijk. 

Kennislemniscaat

Budget

Voor dit project is in 2022 € 332 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds voor de komende 10 jaar (tot en met 2032). Van dit bedrag is € 101 miljoen toegekend voor de eerste 4 jaar. Het andere deel is (€ 231 miljoen) is voorwaardelijk toegekend, voor de 6 jaar daarna. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Het voorstel kan impact op het verdienvermogen hebben door het vergroten van leerwinst bij leerlingen. Deze leerwinst is het gevolg van meer kennis over en het gebruik van effectieve onderwijsaanpakken, maar ook het gevolg van de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Een sterke onderzoeks- en verbetercultuur kan deze ontwikkelingen verankeren.  

SEO Economisch Onderzoek is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat economisch onderzoek verricht in opdracht van ministeries, bedrijven en de Europese Commissie. SEO schat het structurele (blijvende) effect van de NGF-investering op 0,02% van het bruto binnenlands product (bbp). Het directe effect is dus relatief beperkt. Tegelijkertijd beschouwt de NGF-commissie deze investering als een noodzakelijke stap in het realiseren van meer evidence-informed-onderwijs. Het potentiële effect hiervan is volgens de commissie groot, omdat dit tot een structurele verbetering van het onderwijs leidt. 

Wie leidt het project?

Ontwikkelkracht is ontstaan vanuit de onderwijspraktijk en het onderwijsonderzoek om de kwaliteit van het funderend onderwijs duurzaam te verbeteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is penvoerder en verantwoordelijk voor het project.  

Op 1 januari 2023 is het Programmabureau Ontwikkelkracht van start gegaan. Het programmabureau werkt samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), Education Lab Netherlands, Groeikracht en De Transformatieve School. 

Status

Na de toekenning van de NGF-financiering tot en met 2023 stond het project in het teken van de opbouw van de programmaorganisatie én zorgen dat de pilots op de scholen konden starten. Het Programmabureau Ontwikkelkracht is begin 2023 gestart.  

In het eerste schooljaar 2023-2024 nemen bijna 50 scholen deel aan de subsidieregeling van Ontwikkelkracht. In het schooljaar 2024-2025 is er ruimte voor bijna 300 scholen.  

Tijdens de uitvoering worden veel inzichten opgedaan en gebruikt om de aanpak waar nodig bij te stellen. Op deze manier werkt het Programmabureau Ontwikkelkracht zo effectief mogelijk aan het beste onderwijs voor elke leerling in Nederland. 

Meer informatie

Website: Programma Ontwikkelkracht