Deltaplan Valorisatie

Nederland hoort tot de top 3 van Europese landen op het gebied van kenniscreatie, wat een buitengewoon sterke troef is. Maar het lukt veel minder goed om deze kennis te vertalen in maatschappelijke en economische meerwaarde. Dit project heeft tot doel om deze schijnbare tegenstrijdigheid te doorbreken en de situatie een nieuwe impuls te geven. Een breed consortium realiseert daartoe samen met publieke en private partners vijf nieuwe Valorisatie Impulsen.

Doel van het project

Het Deltaplan Valorisatie beoogt een schaalsprong van het Nederlandse valorisatiesysteem. De ambitie is om vier keer zoveel impact te maken, door twee keer zoveel valorisatie projecten in beweging te zetten en via betere support te zorgen dat er twee keer zoveel projecten succesvol zijn.  

Dit voorstel vraagt € 417 miljoen aan het Nationaal Groeifonds, brengt € 213 miljoen publiek-private cofinanciering in en genereert een veelvoud aan economische impact.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 417 miljoen in het project. Dit bedrag is een reservering.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Dit voorstel levert via een grotere benutting van (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek een bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Daarmee beslecht Nederland de kennisparadox en blijft gebruik van kennis niet langer achter bij de (top)productie van kennis.  

Economische groei wordt bereikt door proposities op korte termijn een hogere slagingskans te geven in TRL 1-6. Dit leidt op middellange termijn tot nieuwe producten en diensten en op lange termijn tot groei van hoogproductieve werkgelegenheid.  

McKinsey (2022) becijfert dat ieder additioneel start-up-jaar ca. €2,2 miljoen additioneel bbp oplevert. Elke extra spin-out die voortkomt uit valorisatie van publieke kennis levert daarmee een substantieel economisch effect op.  

Ten slotte speelt dit voorstel ook een belangrijke rol als versneller en versterker van andere groeifondsvoorstellen met een valorisatieopdracht. Dit vergroot de indirecte economische en maatschappelijke (neven)effecten van dit voorstel. 

Wie leidt het project?

Dit Nationaal Groeifonds voorstel is opgesteld door een consortium van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Universiteiten van Nederland, Nederlandse Federatie voor Universitaire Medische Centra, Vereniging Hogescholen, TO2-federatie en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Deze partijen slaan de handen ineen om een impuls te geven aan de versterking van het valorisatielandschap in Nederland.  

Daarnaast zijn er nog andere deelnemende partijen betrokken bij dit voorstel, zoals de achterban van bovengenoemde koepelorganisaties, NWO, RVO, MKB-Nederland en private investeerders.