Aanvragen via subsidieroute

Let op: het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd: ronde 4 en 5 komen te vervallen. In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei is de volgende passage over het Nationaal Groeifonds opgenomen: 'Nationaal Groeifonds uitfaseren. De afspraken van de rondes 1 tot en met 3 worden nagekomen. De rondes 4 en 5 komen te vervallen.' Lees meer in ons nieuwsbericht.

De subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds geeft u als organisatie de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een voorstel dat in overeenstemming is met de doelstellingen en de voorwaarden van het Nationaal Groeifonds. Lees welke informatie voor u van belang is bij het indienen van uw subsidievoorstel. 

De subsidieroute meer in detail

De subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds geeft u als instelling of onderneming de mogelijkheid om zelf rechtstreeks een subsidieaanvraag in te dienen. Iedere partij met een projectvoorstel dat aantoonbaar bijdraagt aan het vergroten van het duurzame verdienvermogen kan een aanvraag indienen voor subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Er is geen sprake meer van rangschikkingscriteria en rangschikking waarover wordt geadviseerd door de adviescommissie. De rangschikkingscriteria zijn vervangen door een nieuwe afwijzingsgrond, inhoudende dat een aanvraag wordt afgewezen bij onvoldoende vertrouwen in het bijdragen aan vergroting van het duurzaam verdienvermogen en het leiden tot een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten. De adviescommissie toetst deze afwijzingsgrond op basis van informatie die verstrekt moet worden bij de aanvraag. Als er voldoende vertrouwen bestaat dat het voorstel bijdraagt aan het vergroten van het duurzaam verdienvermogen en leidt tot een positief saldo van maatschappelijke baten en lasten, gaat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) namens de minister over tot subsidieverlening. U kunt de subsidie aanvragen voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die betrekking hebben op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie en/of Kennisontwikkeling.  

Eigen rekening en risico

De aanvrager(s) van de te subsidiëren activiteiten moet(en) deze 'voor eigen rekening en risico' uitvoeren. Dit betekent dat een aanvrager alleen subsidie aanvraagt voor de activiteiten die hij zelf uitvoert. Deze eis betekent dat er geen subsidie wordt verstrekt die als doel heeft financiële middelen door te verstrekken aan derden. Fonds-in-fondsconstructies zijn hierdoor niet mogelijk. Kosten voor contractresearch of andere uitbestedingen zijn natuurlijk wél toegestaan. Hierbij is het ook niet mogelijk om andere, bestaande subsidieregelingen te gebruiken voor de uitvoering van het project. 

Onderzoek, innovatie en ontwikkeling

Het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie omvat het onderzoek en de ontwikkeling op basis van onderzoek van een nieuw product, proces of dienst waaronder niet tastbare zaken zoals programmatuur, inclusief de verspreiding van de daarmee opgedane kennis voor zover een en ander bijdraagt aan de verhoging van het bbp. Het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie moet in brede zin worden bezien. De activiteiten op het terrein Onderzoek, innovatie en ontwikkeling moeten vallen binnen: 

  1. onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten; 

  1. de bouw of het upgraden van onderzoekinfrastructuur; 

  1. de bouw, het upgraden of de exploitatie van innovatieclusters; 

  1. innovatie van kleine en middelgrote ondernemingen; of 

  1. proces- en organisatie-innovatie. 

Deze indeling is ontleend aan de Algemene groepsvrijstelling verordening van de Europese Commissie die gaat over staatsteun (AGVV artikel 25 t/m 29). Bij subsidies die u als bedrijf aanvraagt is sprake van staatsteun. Daarom is voor een voorspelbare subsidieverstrekking aangesloten bij deze indeling. Ook als de subsidie géén staatssteun bevat, wordt de reikwijdte van de subsidiabele kosten door de bovengenoemde artikelen in de AGVV bepaald.  

Terrein Kennisontwikkeling  

Het terrein Kennisontwikkeling omvat het gebied van onderwijs en vaardigheden, ook wel investeringen in het menselijk kapitaal. Voor activiteiten op het terrein Kennisontwikkeling is alleen een afbakening gemaakt voor activiteiten van economische aard. In dat geval moeten deze activiteiten voldoen aan artikel 31 (opleidingssteun) van de AGVV, aangezien deze activiteiten geen staatssteun bevatten. Er is geen strikte afbakening voor activiteiten die niet-economisch van aard zijn. Alle activiteiten die niet aan de bovenstaande punten voldoen, komen niet voor subsidie in aanmerking. U kunt activiteiten die niet voldoen aan de bovenstaande punten wel opnemen in het projectplan, maar u moet deze activiteiten zelf financieren.