Commissie start beoordeling investeringsvoorstellen Groeifonds

Ook volgende generaties moeten kunnen wonen in een Nederland met goede zorg, goed onderwijs, een leefbare omgeving én zij moeten genoeg geld overhouden om zelf te kunnen besteden. Daarvoor is economische groei nodig. Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan deze toekomstige economische groei. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het Nationaal Groeifonds voor investeringen die daaraan bijdragen. De beoordelingsadviescommissie buigt zich vanaf vandaag over de projectvoorstellen.

Overzichtsfoto commissie

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie. In de eerste, nu lopende, ronde zijn via de ministeries van OCW, EZK en IenW projecten verzameld die in aanmerking willen komen voor financiering vanuit het Groeifonds. De voorstellen zijn getoetst aan toegangspoortcriteria zoals de minimale omvang van 30 miljoen euro, de inhoudelijke focus van de projecten en het eenmalig karakter van de investeringen.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en minister Hoekstra (Financiën) sturen de projectvoorstellen die voldoen aan de toegangspoortcriteria vandaag naar de beoordelingsadviescommissie. Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet. Dit besluit verwacht het kabinet in het tweede kwartaal van 2021 te nemen.

Kennisontwikkeling

 • Transitie naar innovatief & toekomstgericht onderwijs
 • Leven Lang Ontwikkelen (LLO)
 • Beleidsexperimenten voor kwaliteitsverhoging funderend onderwijs
 • Onderzoek, ontwikkeling & innovatie
 • Kickstartvoorstel Life Sciences & Health ecosysteem (LSH)
 • Quantum Delta Nederland
 • Groenvermogen van de Nederlandse economie
 • Foodswitch
 • AiNed Strategisch Investeringsprogramma

Infrastructuur

 • Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad
 • Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem OV Metropoolregio Amsterdam
 • Brainportlijn Eindhoven
 • Schaalsprong Metropolitaan OV en verstedelijking in regio Utrecht
 • Aanleg buisleidingen van de haven van Rotterdam naar Chemiecomplex Chemelot Zuid-Limburg
 • Vitale, robuuste, veilige en bevaarbare rivieren

Niet alle projecten kunnen rekenen op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds. De gevraagde bijdragen voor deze voorstellen tellen op tot 25,5 miljard euro en overstijgen dus ruimschoots het bedrag van 20 miljard euro dat voor de komende vijf jaar gereserveerd is.

Niet alle ingediende projecten zijn door de toegangspoort gekomen. Dit zegt niets over het belang van die projecten, maar over de compleetheid van de voorstellen. De voorstellen kunnen na aanpassing desgewenst bij een volgende ronde opnieuw worden ingediend.