Derde ronde Nationaal Groeifonds in zicht

De voorbereiding van de derde ronde van het Nationaal Groeifonds is gestart. In de derde ronde kunnen departementen opnieuw voorstellen indienen om het Nederlandse verdienvermogen te versterken. De verwachting is dat in de derde ronde ook andere organisaties rechtstreeks een voorstel in kunnen dienen bij het Nationaal Groeifonds via een subsidieregeling. Dit is nog wel afhankelijk van de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel voor de subsidieregeling.

3 personen achter een laptop in een industriële omgeving

Deze week stemde de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën) dat deze rechtstreekse indiening mogelijk maakt. Als de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het zomerreces aanneemt, kunnen indieners naar verwachting begin 2023 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht met hun voorstellen. 

Welke voorstellen geschikt voor indiening?

Voorstellen moeten een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelstelling  van het Nationaal Groeifonds. Dit zijn grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimum subsidieomvang van € 30 miljoen per voorstel. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Op deze 2 terreinen zijn de meeste kansen aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. 

Werkwijze Nationaal Groeifonds

Voor het Nationaal Groeifonds is een adviescommissie ingesteld. Deze adviescommissie werkt onafhankelijk. Aan de hand van vooraf vastgestelde randvoorwaarden en criteria beoordeelt zij voorstellen die ingediend zijn met behulp van externe deskundigen. De voorwaarden en criteria voor de derde ronde zullen nog worden gepubliceerd. De commissie brengt een advies uit aan het kabinet. Het advies is bedoeld om aan te geven welke voorstellen voor ondersteuning in aanmerking moeten komen. 

Voorlopige planning derde ronde

Departementen kunnen begin 2023 voorstellen indienen. Onder voorbehoud van de aanvaarding van het wetsvoorstel is de verwachting dat dit ook geldt voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen, die in aanmerking willen komen voor de subsidieregeling. RVO gaat naar verwachting de subsidieregeling uitvoeren. Hierbij biedt RVO potentiële indieners ook de mogelijkheid aan om voor hen in een vroeg stadium te bekijken of een idee kansrijk is. Meer details volgen op deze website zodra hier meer over bekend is.