Eerste Kamer stemt in met Tijdelijke Wet Nationaal Groeifonds

De Eerste Kamer stemde in met het wetsvoorstel van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Kaag (Financiën). Deze tijdelijke wet regelt de vormgeving van het Nationaal Groeifonds als een begrotingsfonds. Daarnaast bevat de wet een grondslag voor een subsidieregeling. Daarmee is het mogelijk gemaakt dat bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties in de 3e ronde van het Nationaal Groeifonds rechtstreeks voorstellen indienen. 

Deze subsidieregeling wordt naar verwachting binnen enkele weken gepubliceerd. Indieners kunnen vanaf begin 2023 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) terecht met hun voorstellen. De voorstellen voor het Nationaal Groeifonds moeten aan hoge kwaliteitseisen voldoen, onder meer als het gaat om de bijdrage aan het duurzaam verdienvermogen, de strategische onderbouwing van het voorstel, uitvoerbaarheid van het plan en de samenwerking en governance. Ter ondersteuning van het indieningsproces biedt RVO sinds deze week een quickscan aan. 

Wie kan indienen? 

De subsidieregeling is bedoeld voor bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere partijen. RVO gaat de subsidieregeling uitvoeren. Potentiële indieners kunnen in een vroeg stadium bekijken of hun idee kansrijk is met een quickscan. Indieners leggen via een digitaal invulformulier de feitelijke samenvatting van hun voorstel voor. Het gebruik van de quickscan wordt zeer aangeraden, omdat het een eerste inschatting biedt. Na indiening van het voorstel ontvangt de indiener een terugkoppeling. 

Welke voorstellen geschikt voor indiening?

Voorstellen moeten een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het Nationaal Groeifonds. Dit zijn grootschalige investeringsprojecten en programma’s met een minimum subsidieomvang van € 30 miljoen per voorstel. Het gaat om gerichte investeringen op de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Op deze 2 terreinen zijn de meeste kansen aanwezig voor structurele en duurzame economische groei. Voorstellen moeten voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die vooraf door de commissie zijn vastgelegd in randvoorwaarden en criteria.

Werkwijze Nationaal Groeifonds

Voor het Nationaal Groeifonds stelde het kabinet een adviescommissie in. Deze adviescommissie werkt onafhankelijk. Aan de hand van vooraf vastgestelde randvoorwaarden en criteria beoordeelt zij ingediende voorstellen met hulp van externe deskundigen. De commissie brengt een advies uit aan het kabinet. Het advies is bedoeld om aan te geven welke voorstellen voor financiële ondersteuning in aanmerking moeten komen. 

Openstelling 3e ronde

Het is mogelijk om voorstellen in te dienen van 1 januari 2023 tot en met 3 februari 2023 17:00 uur.