Analysekader 3e ronde

De Adviescommissie Nationaal Groeifonds (hierna: de commissie) gebruikt een analysekader om ingediende voorstellen op een gestructureerde en consistente wijze te analyseren en te beoordelen. Voorstellen hebben betrekking op kennisontwikkeling (onderwijs en leven lang ontwikkelen) of onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie). De voorstellen kunnen door een ieder worden ingediend via de subsidieregeling. Via de zogenoemde departementale route kunnen departementen voorstellen indienen. Dit analysekader geldt voor beide routes. Dit document beschrijft achtereenvolgens de criteria waaraan een aanvraag getoetst wordt, het beoordelingsproces en de werkwijze van de commissie.