Over de commissie

Voor het Nationaal Groeifonds is een adviescommissie ingesteld die de investeringsvoorstellen beoordeelt op basis van vooraf vastgestelde criteria. Deze commissie werkt onafhankelijk. Zowel bedrijfsleven als wetenschap zijn goed vertegenwoordigd met deze commissie.

De commissieleden hebben hebben één voor één ruimschoots hun sporen verdiend in hun vakgebied. Na beoordeling brengt de beoordelingsadviescommissie een zwaarwegend en leidend advies aan het kabinet uit. Dit advies is maatgevend en wordt openbaar gemaakt. Naast een leidende rol voor de onafhankelijke commissie, bevordert een vooraf vastgesteld toetsingskader dat de selectie van projecten leidt tot een doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen uit het Nationaal Groeifonds. Naast het beoordelen van ingediende voorstellen houdt de commissie de voortgang van projecten bij. De commissie rapporteert publiekelijk over haar werkzaamheden.

Advies en voortgang

Door hun diepgaande kennis, brede ervaring en diverse achtergronden, vormen ze samen een gedegen commissie die de onderlinge discussie niet schuwt tijdens de besluitvorming. De commissie streeft inhoudelijke diversiteit na, zodat de commissieleden met elkaar in discussie kunnen gaan en elkaar scherp kunnen houden. De commissie heeft de werkwijze in een reglement vastgelegd. Daarin staat ook duidelijk hoe er wordt omgegaan met andere belangen van de leden. Zo beïnvloeden deze eventuele andere belangen niet de onafhankelijke besluitvorming. Aan de hand van vooraf vastgestelde randvoorwaarden en criteria beoordeelt de commissie alle ingediende voorstellen die voldoen aan de basisvereisten.

Ondersteuning door experts

De commissie maakt bij haar werk gebruik van analyses van deskundigen op de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds in investeert. De analyses komen vanuit een reeks van kennisinstituten. Welk kennisinstituut dit is bepaalt het voorliggende voorstel.

Centraal Planbureau (CPB)

Het CPB heeft een speciale opdracht als onafhankelijke deskundige. Het CPB beoordeelt de voorstellen op basis van haar eigen criteria, zoals: legitimiteit, efficiëntie en effectiviteit. Als onafhankelijke instituut beslist zij niet mee over de selectie. Het CPB maakt haar analyses tegelijkertijd met het advies van de commissie openbaar.

Eindadvies

In het eindadvies weegt de commissie alle analyseaspecten in gezamenlijkheid om zo tot een samenhangende en evenwichtige portefeuille over de terreinen te komen. De commissie werkt zelfstandig en beslist over haar eigen werkwijze en gebruik van analytische methoden. Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld. De adviescommissie brengt bij iedere indieningsronde een adviesrapport uit. Bij de departementale route brengt de commissie een advies uit aan het kabinet om in een project te investeren. In het geval van de subsidieroute adviseert de commissie de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

Wat zoekt de commissie?

De commissie richt zich bij het ontwikkelen van de portefeuille van het Nationaal Groeifonds op voorstellen die de missies van het kabinet ondersteunen én die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. De commissie heeft een kader opgesteld om voorstellen inhoudelijk te wegen