Material Independence & Circular Batteries

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor groene energie. Voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet en voor de elektrificatie van de mobiliteitssector. Het voorstel Material Independence & Circular Batteries richt zich op het realiseren van een sterke positie voor de Nederlandse maakindustrie in de mondiale batterijketen, waarbij duurzaamheid en circulariteit centraal staan. Dit is essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen en duurzaam economisch succes in Nederland te realiseren. 

Het programma ontwikkelt binnen drie programmalijnen een goed georganiseerde en geïntegreerde keten die applicatiegericht batterijtechnologie ontwikkelt door de applicatiemarkten te verbinden met technologie ontwikkelende partijen. 

Het consortium bestaat uit een brede groep (in totaal 65 partijen) van grootbedrijven (ondernemingen met meer dan 100 werknemers), mkb’ers, start-ups, scale-ups en kennis- en onderwijsinstellingen. Gedurende het programma kunnen nieuwe partners zich bij het consortium aansluiten, nationaal en internationaal. Battery Competence Cluster – NL (BCC-NL) is de penvoerder en coördineert de uitvoer van het programma. 

Doel van het project

Batterijtechnologie is als vorm van opslag cruciaal voor de energietransitie. Voor zowel een goed evenwicht tussen vraag naar en aanbod van energie (netstabilisatie) als voor het elektrificeren van vervoersmiddelen. 

Het doel van dit programma is om Nederland verder op de kaart te zetten binnen de internationale batterijsector. Hiermee moet Nederland ook minder afhankelijk worden van internationale toeleveranciers van benodigde grondstoffen die niet altijd beschikbaar zijn en batterijonderdelen.  

Het programma kent drie lijnen: 

 1. Programmalijn 1 ziet toe op duurzame materiaalvoorziening (leveren van grondstoffen door raffinage en batterijrecycling) 
 2. Programmalijn 2 omvat het ontwikkelen en opschalen van duurzame batterijtechnologie (materialen, componenten en equipment) 
 3. Programmalijn 3 betreft circulaire batterijsystemen voor vervoerstoepassingen en netstabiliteit (zwaar vervoer en grootschalige pilots en demo’s voor bulkbatterijen) 

De beoogde resultaten: 

 • Nederland heeft voldoende capaciteit en kennis om materialen uit batterijen terug te winnen. 
 • Nederlandse bedrijven zijn belangrijke toeleveranciers van duurzame batterijprocessen en –onderdelen. 
 • De Nederlandse industrie op het gebied van mobiliteit (transport- en vervoermiddelen) loopt voorop met zero-emissie eindproducten, zoals bussen en trucks. 
 • Nederland is een toonaangevende leverancier van bulkbatterijen die zorgt voor netstabiliteit. Deze bulkbatterijen worden in Nederland op grote schaal toegepast voor netstabilisatie en verduurzaming van de industrie. 
 • Nederland heeft voldoende talent en personeel met de juiste vaardigheden op batterijgebied. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Dit voorstel speelt in op de groeipotentie van de mondiale batterijmarkt de komende decennia. Het momentum voor de ontwikkeling van een ecosysteem op onderdelen in de batterijketen waar Nederland om comparatief voordeel kan opbouwen lijkt gunstig, ondanks dat de internationale concurrentie groot is. De markt is nog relatief jong en de vraag zal de komende jaren alleen maar toenemen.  

Dit voorstel kan met gerichte innovaties in de batterijketen positieve maatschappelijke effecten opleveren, zoals het aanpakken van netcongestie. Ook kan het een nieuw verdienvermogen voor Nederland genereren. 

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 296 miljoen in het project. Van dit bedrag is € 157,9 miljoen voorwaardelijk toegekend en € 138,1 miljoen als een reservering.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

Het programma biedt een coherente set aan activiteiten die samen leiden tot een groot aantal business cases bij Nederlandse bedrijven op het gebied van duurzame batterijtechnologie en heavy duty mobiliteit.  

De beoogde resultaten van het programma zijn: 

 • Nederland heeft recyclingcapaciteit en relevante kennis op het gebied van batterijsystemen. 

 • Nederlandse bedrijven zijn belangrijke leveranciers van duurzame batterijprocessen en –componenten. 

 • De Nederlandse mobiliteitsindustrie onderscheidt zich door zero-emissie eindproducten. 

 • Nederland is een toonaangevende leverancier van bulkbatterijen die bijdragen aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet. 

 • Batterijsystemen worden op grote schaal toegepast in Nederland voor het stabiliseren van het elektriciteitsnet en het verduurzamen van de industrie. 

 • Er is voldoende talent en personeel met de juiste vaardigheden op het gebied van batterijtechnologie. 

Daarmee zal in 2030 een sterk georganiseerd circulair batterij-ecosysteem zijn ontstaan dat op onderdelen een toonaangevende positie heeft in de Europese batterijketen. Het voorstel creëert onafhankelijkheid in kritieke materialen en duurzaam verdienvermogen. De maatschappelijke impact vertaalt zich in CO2-reductie, efficiënter energiegebruik en onafhankelijkheid van kritieke materialen. 

Wie leidt het project?

BCC–NL leidt het project in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het consortium bestaat uit een brede groep van grootbedrijven, mkb'ers, start-ups, scale-ups, kennis- en onderwijsinstellingen. BCC-NL is de penvoerder.

Meer informatie