Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH)

Doordat de zorgvraag stijgt en de personeelskrapte steeds verder toeneemt, wordt in 2030 een tekort van 20% aan operatiecapaciteit verwacht. Om de uitstroom van huidig zorgpersoneel te verkleinen, de instroom (en opleidingscapaciteit) te vergroten en voldoende bij- en nascholing te kunnen bieden in het kader van duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling, is een gezamenlijke transformatie van zorgopleidingen in Nederland nodig. DUTCH maakt dit mogelijk. 

Door een deel van de praktijkuren in de opleiding te vervangen door fysieke en virtuele simulatie, kunnen meer zorgprofessionals sneller en completer opgeleid worden. En blijft er meer tijd over voor zorgtaken. DUTCH richt zich in eerste instantie op de opleidingen voor operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiodiagnostisch laboranten. Daarna kan opgeschaald worden naar andere zorgopleidingen en de deskundigheidsbevordering van de zorgprofessionals. 

Een goed functionerende gezondheidszorg met voldoende, adequaat opgeleid en tevreden personeel, dat is waar DUTCH aan gaat bijdragen.

Doel van het project

Doordat de zorgvraag stijgt en de personeelskrapte steeds verder stijgt, wordt er in 2030 een tekort aan (peri)operatieve capaciteit van 20% verwacht. Er is voldoende animo om aan een opleiding te beginnen, maar er is te weinig capaciteit om personeel op te leiden. Een disruptieve, gezamenlijke transformatie van zorgopleidingen in Nederland is nodig om de uitstroom te verkleinen, de instroom (en opleidingscapaciteit) te vergroten en voldoende bij- en nascholing te kunnen bieden in het kader van deskundigheidsbevordering en loopbaanontwikkeling. DUTCH maakt dit mogelijk. 

DUTCH is een collectief van universitair medische centra, opleidingsinstellingen, topklinische en algemene ziekenhuizen, universiteiten en het bedrijfsleven. Dit collectief wil mogelijkheden ontwikkelen om een deel van de huidige praktijkuren in de opleidingen tot operatieassistent, anesthesiemedewerker en radiodiagnostisch laborant aan te bieden door fysieke en virtuele simulatie. Met digitalisatie, virtualisatie en simulatie kan effectiever en met grotere capaciteit worden opgeleid en bijgeschoold. De leerervaring van de student en zorgprofessional is grotendeels afhankelijk van de patiënten die zich in de praktijk presenteren. Met simulaties kan dit probleem worden opgelost. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

DUTCH wil meer zorgprofessionals aantrekken en behouden door gebruik te maken Extended Reality (XR)-technologie voor opleidingen. Hierdoor kunnen tekorten aan personeel en wachtlijsten in de zorg worden verminderd. 

XR-technologie is een relatief nieuwe en groeiende markt. De initiatiefnemers geven aan dat Nederland een koppositie in Europa kan ontwikkelen in het gebruik ervan in zorgopleidingen.

De inspanningen hebben als doel om meerdere 'Digital United' Trainingscentra voor de zorg in Nederland te ontwikkelen. In deze trainingscentra zullen operatiekamers en medische beeldvormingsfaciliteiten op een vernieuwde manier worden ingericht, geïntegreerd en bemand. 

DUTCH richt zich op verschillende aspecten van deze overgang, waaronder:

  • Blended XR learning: een combinatie van verschillende leervormen in computer gegenereerde omgevingen.
  • Robotic assistants (robotica).
  • Digital monitoring: gegevens over interacties tussen mens en robotmodules worden verzameld en geanalyseerd. Dit maakt geleidelijke verbetering van handelingen en richtlijnen mogelijk.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 132 miljoen in het project. Dit bedrag bestaat uit een toekenning van € 48 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 84 miljoen.

Bijdrage aan duurzame groei en welvaart in Nederland

Het voorstel heeft drie duidelijke positieve maatschappelijke effecten:

  1. Minder uitstroom van zorgpersoneel: de huidige werkdruk in de zorgsector is hoog vanwege een tekort aan opgeleide en bijgeschoolde professionals. Door de opleidingsmogelijkheden van DUTCH ervaren operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en radiodiagnostisch laboranten meer voldoening, zelfvertrouwen en minder burn-outs.
  2. Meer instroom van zorgpersoneel: door nieuwe opleidingsvormen neemt de waardering voor niet-academische beroepen in ziekenhuizen toe. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de zorg als beroep en verandert de traditionele hiërarchische structuur in ziekenhuizen. 
  3. Meer mogelijkheden voor technische toepassingen in de zorg: om te voorkomen dat in de toekomst één op de drie Nederlanders in de zorg moet werken, is een verhoging van de arbeidsproductiviteit nodig. Een huidig voorbeeld uit de zorg is het gebruik van videoconsulten met huisartsen als een eenvoudige technische toepassing. 

Door het leren in de praktijk efficiënter te organiseren door de inzet van fysieke en virtuele simulatie, kunnen er meer mensen sneller worden opgeleid en beschikbaar komen voor de tekortsectoren. Daarnaast zal het voorstel ook een impuls geven aan flexibele bij- en nascholing en loopbaanontwikkeling van zorgprofessionals. Dit zal positieve effecten hebben op het behoud van deze zorgprofessionals. Met de inzet van fysieke en virtuele simulatie in het praktijkleren en onderwijs kunnen de laatste inhoudelijke en technische ontwikkelingen en innovaties meegenomen worden. 

Door DUTCH ontstaat en verbetert de mogelijkheid voor opleidingsinstellingen om nieuwe innovatieve leermethoden te ontwikkelen. Door verenigd aan de wensen voor nieuwe opleidingsconcepten te voldoen (gezamenlijk op grotere schaal identificeren, ontwerpen, toepassen en opschalen) kan sneller over regionale en nationale grenzen heen gestapt worden. 

Door een efficiëntere samenwerking tussen opleidingsinstellingen en Educational Technology partners vindt standaardisering van goed werkende concepten sneller plaats met positieve effecten op de export. Het gezamenlijke (inter)nationale netwerk in de publieke en private sector zal de nieuwe methoden als een olievlek verspreiden, nationaal als internationaal.  

Wie leidt het project?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport samen met DUTCH, een collectief van universitair medische centra, opleidingsinstellingen, topklinische en algemene ziekenhuizen, universiteiten en het bedrijfsleven.

Meer informatie