LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden

Het LLO Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden ontwikkelt  een nieuw duurzaam wervingsmechanisme en regionaal scholingsaanbod voor laagopgeleiden en laaggeletterden om door te stromen naar beroepsonderwijs of de arbeidsmarkt. De unieke combinatie van scholing in basisvaardigheden en een beroepsopleiding staat hierbij centraal.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Het Nationaal Groeifonds investeert in de ontwikkeling van een LLO Collectief van Laagopgeleiden en Laaggeletterden in verschillende regio’s in het land. Binnen de LLO Collectieven gaan UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers samen aan de slag om laagopgeleiden en laaggeletterden te werven en hen via nieuwe scholingsarrangementen passend werk op de regionale arbeidsmarkt te bieden. Hierbij staat een combinatie van basisvaardigheden en beroepsopleiding centraal. Het gevolg is dat laagopgeleiden en laaggeletterden eerder doorstromen naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Budget

Voor dit project is € 7,6 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Daarnaast is € 42,9 miljoen voorwaardelijk toegekend. In totaal gaat om € 50,5 miljoen.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Laagopgeleide en laaggeletterde inwoners maken nauwelijks gebruik van scholingsmogelijkheden. Hierdoor blijft:

  • deze groep achterlopen bij de sociale en economische ontwikkelingen;
  • het bedrijfsleven medewerkers mislopen; en
  • talent onbenut.

Als deze laagopgeleide en laaggeletterde inwoners deelnemen aan scholing op basis van een combinatie van basisvaardigheden en beroepsopleiding, stromen zij eerder door naar de arbeidsmarkt. Dit leidt tot meer rendement voor de arbeidsmarkt en een reductie in kosten voor zorg en welzijn in diverse regio’s in het land.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het project. Het realiseren van het project is in samenwerking met de UNESCO Leerstoel van de Vrije Universiteit Brussel en ongeveer 200 partners in het veld waaronder UWV, gemeenten, opleiders en werkgevers.

Status

Dit project bevindt zich in de ontwikkelfase. De partners zijn geïnformeerd en de voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle gang. In het najaar van 2022 start naar verwachting de uitvoering. In 2023 wordt gestart met 2 pilotregio’s met een LLO-collectief. Na een succesvolle start breidt het aantal zich op termijn uit tot in totaal ongeveer 20 regio’s. 

Meer informatie