Ontwikkelkracht

Het programma Ontwikkelkracht investeert op grootschalige wijze in het lerend vermogen van het onderwijs, door te bouwen aan een stevige kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs. Ontwikkelkracht investeert in kennisdeling, de ontwikkeling van effectieve interventies, het versterken van de onderzoeks- en verbetercultuur en het professionaliseren van leraren en schoolleiders. Onderwijsprofessionals en wetenschappers staan aan het roer om te zorgen voor meer evidence-informed werken in het onderwijs, met als doel een impuls te geven aan de onderwijskwaliteit. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

In het lerend vermogen en de kwaliteit van het onderwijs met een kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs. Deze bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Het beter en makkelijker vinden en benutten van wat we al weten uit onderwijsonderzoek (kennisdeling). 
  2. Het ontwikkelen van kansrijke aanpakken voor de grote onderwijsknelpunten in co-creatielabs samen met onderzoekers en onderwijsprofessionals.
  3. Het worden van een onderzoek & ontwikkelschool (O&O-schoolmet expertschoolleiders en expertdocenten. O&O-scholen helpen elkaar en andere scholen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in het onderwijs door evidence-informed te werken.
  4. Het opzetten en versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.

Het meest bijzondere aan Ontwikkelkracht is dat het een duurzame investering in kennis voor en over het onderwijs is. En dat de onderwijsprofessional met de wetenschapper aan het roer staat. Zij werken samen zodat uiteindelijk op de scholen duurzaam een lerende cultuur ontstaat. 
 

Budget

Voor dit project is € 332 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022, voor de komende 10 jaar (tot en met 2032). Van dit bedrag is € 101 miljoen toegekend voor de eerste 4 jaar. Het andere deel is (€ 231 miljoen) is voorwaardelijk toegekend, voor de 6 jaar daarna.
 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Het voorstel kan impact op het verdienvermogen hebben door het vergroten van leerwinst bij leerlingen. Deze leerwinst is het gevolg van meer kennis over en het gebruik van effectieve onderwijsaanpakken, maar ook het gevolg van de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Een sterke onderzoeks- en verbetercultuur kan deze ontwikkelingen verankeren. SEO Economisch Onderzoek schat het structurele (blijvende) effect van de investering op 0,02% van het bbp. Het directe effect is dus relatief beperkt. Tegelijkertijd beschouwt de commissie deze investering als een noodzakelijke stap in het realiseren van meer evidence informed-onderwijs. Het potentiële effect hiervan is volgens de commissie groot omdat dit tot een structurele verbetering van het onderwijs leidt.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren, wordt samengewerkt met verschillende organisaties, waaronder het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Education Lab. Via een subsidieregeling zoekt het project in 2022 aanbieders van werkwijzen om gericht te werken aan een onderzoeks- en verbetercultuur.

Status

Dit project bevindt zich in de ontwikkelfase. In 2023 start naar verwachting de uitvoering.