Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs (Katapult)

Sinds 2010 investeert Nederland in publiek-private samenwerkingsverbanden (pps'en) om de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt in belangrijke sectoren te verbeteren. Een goede aansluiting is essentieel voor de toepassing van (technologische én sociale) innovaties in de praktijk. De pps'en hebben impact, maar de grote uitdagingen waar Nederland voor staat vragen om méér. Deze aanvraag zorgt voor het verder bouwen van de pps-infrastructuur door gerichte investeringen in het opschalen van succesvolle pps’en. 

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

In de opschaling van de meest succesvolle en voor de regio en sector meest relevante pps'en. Het doel is:

  • meer beschikbare afgestudeerden voor hoogproductieve bedrijven en sectoren;
  • meer passender opgeleide afgestudeerden die zo bijdragen aan innovatie en productiviteit;
  • méér mkb'ers die samen innoveren; en
  • meer werkenden die deelnemen aan 'leven lang ontwikkelen'-activiteiten. 

Dit doel wordt behaald door in te zetten op:

  • het versterken van ketens en ecosystemen: het betrekken van nieuwe bedrijven en nieuwe docenten;
  • talentontwikkeling: onderwijsinnovatie en docentprofessionalisering;
  • leven lang ontwikkelen: specifieke trainingen voor werknemers;
  • innovatie: met name ontwikkeling en toepassing van nieuwe kennis in bedrijven); en
  • fysieke infrastructuur: up-to-date faciliteiten voor onderwijs, onderzoek, innovatie.

Het plafond aan wat de samenwerkingspartners zelf kunnen realiseren is bereikt. Een eenmalige bijdrage uit het Nationaal Groeifonds kan deze stilstand doorbreken en het effect van pps'en structureel verhogen. Door deze inzet krijgen (kleine) bedrijven betere toegang tot voldoende gekwalificeerd personeel. Daardoor stijgt de productiviteit en wordt het verdienvermogen van Nederland positief beïnvloed.

Budget

Voor dit project is € 210 miljoen voorwaardelijk toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. In april 2022 is gestart de aanvraag concreter te maken en toe te spitsen, als voorwaarde voor definitieve toekenning. 

Bijdrage aan economische groei in Nederland

Beroepsonderwijs is een basisvoorwaarde voor het groei- en concurrentievermogen van de Nederlandse economie. Investeringen in onderwijs en scholing hebben een positieve invloed op de innovatiekracht en productiviteit van bedrijven. Pps'en maken en benutten het beroepsonderwijs bewezen succesvol door effectievere en meer relevante samenwerking en cocreatie. Het project vergroot het beschikbare menselijk kapitaal voor de transitie naar een duurzame en digitale economie en verhoogt de arbeidsproductiviteit.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project. De inhoudelijke uitwerking vindt plaats in nauwe samenwerking met Katapult. Dit is het netwerk van pps'en en regionale en landelijke stakeholders, zoals: provincies, gemeenten, brancheorganisaties. De Landelijke Regiegroep Techniekpact bespreekt de voortgang, beveelt eventuele aanpassingen in de wet- en regelgeving aan bij de landelijke overheid en legt de verbinding met aangrenzende landelijke en regionale acties.

Status

De uitwerking van de aanvraag is in de ontwikkelfase. Na de voorwaardelijke toekenning in april 2022 is gestart met het afstemmen met initiatiefnemers van andere aanvragen van het Nationaal Groeifonds voor Kennisontwikkeling. Ook wordt afgestemd met pps'en en provincies voor het toespitsen van thema's en aanwezige pps-ecosystemen met grote relevantie en potentie voor opschaling. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Katapult zijn gestart met de organisatie van de praktische en juridische kant van de uitvoering. Verwacht wordt dat in oktober de toekenning van voorwaardelijk naar definitief gaat. Het proces van coalitievorming en selectie van pps-consortia start in september 2022, met de verwachting dat in de zomer van 2023 de geselecteerde consortia starten met het uitvoeren van hun opschalingsplannen.

Meer informatie