Techkwadraat (voorheen Investeren in het talent van de toekomst!)

Er is een groot tekort aan talent op het gebied van bèta-techniek op de arbeidsmarkt. Dit tekort is van directe invloed op veel urgente maatschappelijke verschuivingen. Bovendien hebben veel toekomstige voorstellen binnen het Nationaal Groeifonds bèta-technisch talent nodig om de beoogde impact te realiseren. Het voorstel Techkwadraat heeft als doel om alle kinderen en jongeren in de leeftijdsfase van het primair en voortgezet onderwijs in aanraking te laten komen met de kansen van (natuur)wetenschap, techniek, technologie en ICT. Hiermee krijgt elke leerling een kans om talenten te ontplooien en om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij, die in alle facetten steeds meer technologisch en digitaal wordt. De verbinding met de praktijk en met de maatschappelijke context (zoals klimaat/duurzaamheid) wordt steeds gelegd. 

Doel van het project

Door leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs veel vaker en op een aansprekende manier in aanraking te laten komen met technologie, binnen én buiten de school, leidt dit project tot:

  • meer affiniteit met, kennis van en vakvaardigheden in technologie onder álle jongeren;
  • meer leerlingen die voor natuurprofielen kiezen in havo en vwo en -als gevolg- een hogere instroom in (bèta)technische vervolgstudies.

Budget

Het Nationaal Groeifonds investeert maximaal € 351,6 miljoen. Dit bedrag bestaat uit een toekenning van € 145,8 miljoen en een voorwaardelijke toekenning van € 205,8 miljoen.

Bijdrage aan economische groei en welvaart in Nederland

De te verwachten structurele economische, maatschappelijke en sociaal/ethische effecten zijn:

  • Algemene productiviteitsverhoging door versterking van praktische (technische en digitale) vaardigheden.
  • Substitutie-effect naar beroepen met een gemiddeld hogere toegevoegde waarde per persoon.
  • Minder knelpunten in de arbeidsmarkt voor technische beroepen.
  • Versnelling van de energietransitie. 
  • Verlichting van het lerarentekort.
  • Verhogen van de inclusiviteit en kansengelijkheid.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is indiener en voert (vraaggestuurde) regie in de uitvoering, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Platform Talent voor Technologie is penvoerder. 
In het project wordt voortgebouwd op de inzet van een brede coalitie, bestaande uit alle relevante doelgroepen, zoals scholen, bedrijven, sociale partners, overheidsorganisaties en buitenschoolse leeromgevingen. 

Status

Dit project bevindt zich in de ontwikkelfase. Na indiening is er via onlinebijeenkomsten en mailingen contact geweest met de 180 partijen die een steunverklaring ondertekenden. Via gesprekken en interviews wordt met het veld in kaart gebracht wat nodig is voor verdere invulling en uitvoering van de programmalijnen. Bij wijze van voorverkenning is een eerste inventarisatie gemaakt van bestaande regionale netwerken en is er een netwerkkaart ontwikkeld. 

Meer informatie