Edu-V: werken aan het onderwijs van de toekomst

Als docent snel en gemakkelijk toegang hebben tot alle digitale leermiddelen en leeromgevingen? En tegelijkertijd erop kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens goed worden beschermd? Dit is nu niet vanzelfsprekend, maar het Edu-V programma gaat hier verandering in brengen. Hedy van der Ende, programmamanager bij Edu-V: “Edu-V wil het onderwijs flexibeler en toekomstgericht maken.”

Eenvoudig, veilig en betrouwbaar

Edu-V is een publiek-privaat programma tussen scholen en uitgeverijen, distributeurs en leveranciers van digitale leermiddelen. Binnen dit programma maken deze scholen en leveranciers onderling afspraken over hoe ze eenvoudig, veilig en betrouwbaar digitale gegevens uitwisselen en gebruikmaken van digitale toepassingen. Om Edu-V goed van start te laten gaan, gaf het Nationaal Groeifonds een bijdrage én advies.

Het beste uit leerlingen en studenten halen

Hedy: “Het programma speelt in op een aantal uitdagingen. Zo wordt het voor leveranciers en scholen gemakkelijker om gegevens en identiteiten van leerlingen op een veilige manier uit te wisselen. Ook kunnen docenten gemakkelijker leermiddelen met elkaar vergelijken en in gebruik nemen. Ten slotte krijgen docenten beter inzicht in het leerproces van hun leerlingen en studenten, omdat digitale toetsresultaten en voortgangsgegevens automatisch uitgewisseld worden. Alle ontwikkelingen bij elkaar zorgen ervoor dat scholen met minder inspanning en risico gebruik (kunnen) maken van digitale toepassingen in het onderwijs. Dat helpt hen niet alleen om toekomstbestendig onderwijs te bieden, maar ook om het beste uit hun leerlingen en studenten te halen.”

Digitale snelweg

“Het onderwijs maken we flexibeler en toekomstgerichter door te zorgen voor goede afspraken over digitale gegevensuitwisseling met scholen, leveranciers van digitale onderwijsmiddelen en andere betrokkenen. Met de afspraken leggen publieke en private partijen als het ware een ‘digitale snelweg’ aan waar scholen en leveranciers gebruik van kunnen maken om te innoveren.
Bovendien houdt een stichting regie en toezicht op de naleving van de afspraken. Voor de afspraken aan de onderwijskant haken de VO-raad, de PO-Raad, de MBO Raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan. Aan de private kant zijn dat uitgeverijen, distributeurs en leveranciers van digitale leermiddelen.” De komende periode gaan partners en betrokkenen concrete nieuwe afspraken met elkaar maken.

Toetsen in de praktijk

De uitgangspunten, prioriteiten en roadmap voor Edu-V zijn inmiddels helder. “We zijn nu gestart met het uitwerken van praktijksituaties in werkgroepen. Deze groepen met zowel publieke als private afvaardiging leveren input voor proof of concepts en pilots, waarin we de afspraken zullen toetsen in de praktijk. De resultaten hiervan verwerken we vervolgens in een eerste versie van het afsprakenstelsel.”

Meer dan alleen een bijdrage

Zonder de bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds was dit programma niet mogelijk geweest. Maar het fonds doet méér dan alleen investeren. Zo organiseert het ook een uitvoerdersoverleg waarbij de programma’s voor het onderwijs binnen het Nationaal Groeifonds bijeenkomen om onderlinge raakvlakken en afhankelijkheden te bespreken en te monitoren. Het eerste overleg was in mei 2023. “We zijn heel erg blij met de bijdrage van het Nationaal Groeifonds. Dit maakt het straks mogelijk om met duidelijke afspraken een ecosysteem te ontwerpen waarbinnen scholen en leveranciers op een veilige en eenvoudige manier gegevens uitwisselen. Dit legt de basis voor flexibel en toekomstbestendig onderwijs. Omdat het ecosysteem laagdrempelig is – iedereen kan toetreden – geeft het ook een impuls aan innovaties.”

Meer weten?

Met het Nationaal Groeifonds investeert de overheid in projecten die bijdragen aan langdurige economische groei.