Goed nieuws voor vier projecten uit de derde ronde

Voor Material Independence & Circular Batteries, Bio Based Circular, 6G Future network services en Re-Ge-NL is hun voorwaardelijke toekenning uit de derde beoordelingsronde in juni 2023 omgezet in een (gedeeltelijke) toekenning. 

De adviescommissie Nationaal Groeifonds adviseert om de voorwaardelijke toekenningen van 4 projecten uit 2023 om te zetten naar toekenningen. Deze projecten moesten hun voorstel nader onderbouwen en aanpassen om in aanmerking te komen voor een onvoorwaardelijke toekenning. De fondsbeheerders van het Nationaal Groeifonds, de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Financiën volgen het advies van de commissie en trekken definitief € 410 miljoen uit voor de projecten. Daarnaast is er nog een reservering voorzien van € 178 miljoen voor Material Independence en Circular Batteries.

Project Material Independence & Circular Batteries

Het heringediende plan voldeed aan de gestelde voorwaarden, waaronder:

  • het verbeteren van samenhang tussen de programmalijnen;
  • het aanbrengen van focus in de doelstellingen; en
  • het verduidelijken van de onderbouwing van de begroting.

Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 118,0 miljoen euro kan worden omgezet in een definitieve toekenning. De indieners dienen in een later stadium een aangepast plan in voor het gereserveerde deel van € 178,0 miljoen euro.

Project Biobased Circular

De commissie is van mening dat het consortium aan alle zes voorwaarden voldeed. Bovendien geeft de samenwerking van het consortium met InvestNL voor de opschalingsfinanciering voor de flagship-fabriek de zekerheid dat het geld op de meest efficiënte wijze wordt ingezet. De commissie vindt het ook positief dat, gegeven de onzekerheden die er spelen in het project, het consortium kritisch kijkt naar de economische randvoorwaarden van hun eigen investeringen. Dit betekent de omzetting van de voorwaardelijke toekenning van € 102 miljoen in een definitieve toekenning. 

Project 6G Future Network Services

Het consortium zette relevante stappen om te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het voorstel is opgedeeld in twee afzonderlijke fasen, de financiële onderbouwing is verder uitgewerkt en de rapportage over digitale veiligheid is uitgewerkt. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 61 miljoen wordt omgezet in een definitieve toekenning. De indieners dienen op een later moment een aangepast plan in voor het gereserveerde deel van € 142 miljoen voor de tweede fase.

Project Re-Ge-NL

Het project voldeed aan de voorwaarden om een budgetreductie van 20 procent en een passende governance-structuur uit te werken. De aangeleverde informatie over de (bestaande) subsidies, beprijzing, en normeringen maakte inzichtelijk hoe de huidige business cases voor boeren onder druk komen te staan. Het is duidelijk dat op korte termijn capaciteitsopbouw bij boeren nodig is om de transitie mogelijk te maken. Daarnaast is er transitieondersteuning vanuit de keten, financiers en overheid nodig om het businessmodel rond te krijgen. De commissie is door de aanvullende informatie van het consortium gesterkt in de overtuiging dat het voorstel bijdraagt aan het behoud van verdienvermogen in de sector. Dit betekent een omzetting van de voorwaardelijke toekenning van € 129 miljoen naar een definitieve toekenning.