Monitoring en effectmeting

In de eerste 3 ronden heeft het Nationaal Groeifonds in totaal 51 (voorwaardelijke) toekenningen of reserveringen gedaan. Het toegekende bedrag over deze 3 ronden komt op een bedrag van ruim € 11 miljard. Lees meer over hoe er wordt gemonitord bij het fonds. 

Schematische weergave van Investeringen verdeeld in verschillende subthema’s. 

Monitoring en evaluatie levert input voor het jaarverslag en voor de periodieke evaluaties van het functioneren van het Nationaal Groeifonds. Daarnaast levert het input voor de (publiekelijk) openheid over:

  • de voortgang van de projecten;
  • de behaalde successen; en
  • de bijdragen aan de doelstellingen van het Nationaal Groeifonds, het duurzame verdienvermogen van Nederland en de maatschappelijke baten. 

Belang

Monitoring en evaluatie binnen het Nationaal Groeifonds is vanwege drie redenen nodig:

  1. Nagaan of de projecten de verwachte voortgang boeken om de gewenste impact te realiseren. Enerzijds wordt dit vastgesteld bij de beoordeling van de commissie over de voorwaardelijke toekenningen en reserveringen. Anderzijds gaat het om het tijdig signaleren van tegenslagen die een eventuele aanpassing of beëindiging van de bijdrage van het Nationaal Groeifonds noodzakelijk maken. In deze gevallen komen besluiten tot stand met overleg tussen fondsbeheerders, het verantwoordelijk departement, de uitvoerders en de commissie. 
  2. Om lessen te trekken die door de commissie gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van toekomstige projecten. 
  3. Om het fonds zelf te verantwoorden: waaraan besteden de projecten de toegekende middelen en wat leveren deze middelen op? 

Evaluatie

Als een project is afgerond, vindt altijd een evaluatie plaats. Als het project is begroot door een departement, is het betrokken departement verantwoordelijk voor de evaluatie. Voor voorstellen die worden gefinancierd uit de fondsbegroting is fondsbeheer verantwoordelijk voor de evaluatie. De daadwerkelijke evaluatie wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijke partij. 

Rolverdeling

De rolverdeling is formeel vastgelegd in projectoverstijgende afspraken tussen de fondsbeheerders en de gehonoreerde consortia. De inhoud van de projectmonitoring en evaluatie is vastgelegd in projectspecifieke afspraken. Ook de uitvoerders van de projecten hebben een direct belang bij een goede monitoring; voor een slagvaardige aan- en bijsturing van het project en voor een goede planning en begrotingsbeheersing. Zij zullen daarom in hun projectadministratie de noodzakelijke gegevens registreren, ook om daarmee te voldoen aan de informatieverplichtingen aan het Nationaal Groeifonds.

Verantwoordelijkheid van de commissie

De commissie is verantwoordelijk voor de rapportage over het Nationaal Groeifonds als geheel: wat levert de portefeuille aan projecten op en welke voortgang is er? Met rapportages over afgesproken mijlpalen en kpi's kan de commissie een oordeel vormen over de voortgang en het doelbereik van lopende projecten en van de ontwikkeling van het fonds als geheel. In het jaarverslag van het fonds wordt verantwoording afgelegd over de selectie aan investeringsvoorstellen, de uitvoering en de verwachte bijdrage aan de groei.  De eerste projecten die uit het Nationaal Groeifonds gefinancierd zijn beginnen nu op stoom te komen. Dat is heel normaal gezien de omvang en complexiteit van de projecten. In de komende periode wordt er meer informatie en data verzameld om in het jaarverslag een steeds beter beeld te geven over de impact van het Nationaal Groeifonds.

Verantwoordelijkheid van de departementen

Als departementale projecten worden gehonoreerd, loopt de bekostiging van de projecten via hun begrotingen. Vanuit hun reguliere begrotingsverantwoording zijn departementen dan ook zelf verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de projecten die op hun begroting staan. De departementen zullen waarborgen dat de monitoring en evaluatie van projecten uitgevoerd wordt, als zij de subsidie-verstrekker zijn van de projectuitvoerder. Voor een succesvolle monitoring en evaluatie is een goede samenwerking vereist tussen departementen en de commissie.

Verantwoordelijkheid voor subsidieroute

De commissie is ook verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van de projecten die rechtstreeks vanuit de begroting van het fonds worden bekostigd. Om een effectieve monitoring en evaluatie te bereiken bepaalt de commissie in samenwerking met de andere betrokkenen een overzichtelijke en efficiënte systematiek.

Na de toekenning van een projectvoorstel wordt de voortgang van de investering gemonitord. Dit behoort tot het takenpakket van de commissie. Met rapportages over afgesproken mijlpalen en kpi's, vormt de commissie een oordeel vormen over de voortgang en het doelbereik van lopende projecten én van de ontwikkeling van het fonds als geheel. In de jaarverslagen van het fonds wordt verantwoording afgelegd over de selectie aan investeringsvoorstellen, de uitvoering en de verwachte bijdrage aan de groei. 

Jaarverslagen 2021 en 2022

In het jaarverslag van 2021 en jaarverslag van 2022 blikt de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds terug op deze jaren met gebeurtenissen die kenmerkend zijn voor de groei van het fonds en daarmee de groei van het Nederlands duurzaam verdienvermogen.