Hoe werkt de commissie?

De commissie bestaat uit meer dan tien leden en is ingesteld om op een goede, objectieve en onafhankelijke wijze de projecten te beoordelen. De commissie werkt op basis van vastgelegde criteria en brengt een zwaarwegend advies uit om in projecten te investeren. In het geval van de departementale route besluit het kabinet of het dit advies overneemt om te investeren. Bij de subsidieroute beslist de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De commissie werkt zelfstandig en beslist over haar eigen werkwijze en gebruik van analytische methoden. Ook streeft de commissie inhoudelijke diversiteit na, zodat de commissieleden met elkaar in discussie kunnen gaan en elkaar scherp kunnen houden. De commissie heeft de werkwijze een reglement vastgelegd. Daarin staat ook duidelijk hoe er omgegaan wordt met andere belangen van de leden, zodat deze de onafhankelijke besluitvorming niet kunnen beïnvloeden.

Ondersteuning door experts

De commissie maakt bij haar werk gebruik van analyses van deskundigen op de terreinen waarop het Nationaal Groeifonds in investeert. De analyses kunnen afkomstig zijn uit een reeks van kennisinstituten, afhankelijk van de voorstellen die voorliggen.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een speciale opdracht als onafhankelijke deskundige. Het CPB beoordeelt de voorstellen op basis van haar eigen criteria, zoals legitimiteit, efficiëntie en effectiviteit. Als onafhankelijke instituut beslist zij niet mee over de selectie. Het CPB maakt haar analyses openbaar tegelijkertijd met het advies van de commissie.

3 beoordelingsadviezen over projecten

Bij de departementale route kent de commissie in haar advisering 3 mogelijke uitkomsten:

  1. Directe toekenning: een voorstel of onderdeel daarvan voldoet zoals ingediend en hoeft niet of slechts in geringe mate te worden aangepast. De commissie adviseert het kabinet een bedrag toe te kennen.
  2. Voorwaardelijke toekenning: een voorstel of onderdeel daarvan is aantrekkelijk, maar moet nog versterkt worden op een aantal punten. De commissie adviseert het kabinet een bedrag onder voorwaarden toe te kennen. Het bedrag komt ter beschikking nadat de commissie heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden is voldaan.
  3. Reservering: de commissie ziet in onderdelen van een voorstel de potentie en kansen, maar adviseert om niet de volledige gevraagde investering nu toe te kennen. Dit kan het geval zijn als een voorstel al (gedeeltelijk) positief is beoordeeld, maar voor sommige onderdelen of fasen meer informatie nodig is. Of als de commissie mogelijkheden ziet voor een positief advies over een kansrijk onderdeel van een voorstel. Voor dit onderdeel dient een nieuw voorstel te worden voorgelegd ter beoordeling.

Bovenstaande is niet van toepassing op de subsidieroute. Daarbij worden projecten afgewezen of toegekend. Het is wel mogelijk dat niet-subsidiabele kosten worden geschrapt uit de begroting en aanvullende verplichtingen worden opgelegd. 

Voortgang en verantwoording

Nadat het kabinet respectievelijk de minister besloten heeft om in projecten te investeren, houdt de commissie ook de voortgang van die investering bij. Ook legt de commissie verantwoording af over haar werkzaamheden. De commissie wordt in al haar werk ondersteund door medewerkers van de Stafdirectie Nationaal Groeifonds. 

Monitoring