GroenvermogenII (onderdeel van GroenvermogenNL)

GroenvermogenNL versnelt de totstandkoming van een ecosysteem voor groene waterstof en groene chemie in Nederland. Hiervoor zet het programma in op de productie en het gebruik van groene waterstof en aanverwante technologie in verschillende industriële ketens, zoals chemie, kerosine, staal en kunstmest. Naast dat dit nodig is voor het klimaat en het verdienvermogen, versterkt GroenvermogenNL ook de kansen voor de Nederlandse maakindustrie op het gebied van groene waterstof en groene chemie.

Waarin investeert het Nationaal Groeifonds?

Waterstof en chemie spelen een belangrijke rol in onze economie. Nederland is met 16,5 miljard m3 per jaar de op één na grootste waterstofspeler in Europa. GroenvermogenII maakt het mogelijk om groene waterstofproductie op te schalen door elektrolysefaciliteiten van minimaal 100 MW te realiseren. Ook stimuleert het innovatie in verschillende industriële ketens zoals chemie, vliegtuigbrandstoffen, staal en kunstmest. Opschaling in specifieke ketens en daarmee de creatie van een thuismarkt biedt ook kansen voor de Nederlandse maakindustrie. 

Budget

Voor dit project is € 250 miljoen toegekend uit het Nationaal Groeifonds in 2022. Daarnaast is € 250 miljoen voorwaardelijk toegekend, waarmee € 1.250 miljoen aan investeringen kan worden ontsloten. Met de honorering van GroenvermogenNL uit de 1e ronde van het Nationaal Groeifonds is inmiddels voor het totale GroenvermogenNL programma € 838 miljoen beschikbaar gesteld uit het Nationaal Groeifonds.

Bijdrage aan economische groei in Nederland

GroenvermogenNL: schaalt op en innoveert, bouwt om en op, schoolt om en leidt op. Als Nederland erin slaagt een klimaatneutrale waterstofeconomie en een sterke groene chemie sector te realiseren, heeft dat gevolgen voor verschillende sectoren die nu afhankelijk zijn van fossiele energiedragers. GroenvermogenII zorgt voor opschaling van de technologie naar minimaal 100 MW, toepassing in waardeketenprojecten en de daarvoor nodige systeeminnovatie.

Wie leidt het project?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het project. Om het project te realiseren wordt samengewerkt met Nobian/HyCC, Shell, Air Liquide, DOW, VDL, OCI Nitrogen, BP, Yara, Ørsted, Siemens, Avantium, Hygear, Hyet, TataSteel, Vattenfall, Zeeland Refinery, MTSA, Bosch, SkyNRG, FME, BASF, Port of Rotterdam, Port of Amsterdam, Smart Delta Resources (SDR), Chemelot, Brainport, kennispartijen (TNO/VoltaChem, AMCEL (UvA), EIRES (TU/e), e-Refinery (TUD), ARC CBBC (UU, TU/e, RUG), CEI (UT), topsectoren Energie, HTSM en Chemie. Met steun van: Urgenda, Natuur & Milieu, VEMW, VNCI, FME, Gasunie, ECCM, Elektrolyse Makersplatform.

Status

GroenvermogenII gaat van start in het najaar van 2022, met de volgende mijlpalen:

  • 2022: goedkeuring voor staatssteun aan grootschalige productie en toepassing van waterstof als voorwaarde voor starten van de tender vanaf 2023.
  • 2023: openstelling 1e tranche van regeling voor grootschalige pilotprojecten van maximaal € 125 miljoen CAPEXsteun per project. 
  • 2024: start van de bouw van de eerste productiefaciliteiten van 100MW gekoppeld aan faciliteiten voor de directe toepassing.
  • 2025: productiefaciliteiten van 100MW gekoppeld aan faciliteiten voor directe toepassing gerealiseerd.

Meer informatie

Afbeelding 'Gefinancierd door de Europese Unie'