Subsidie Opschaling verduurzaamde PPS in het beroepsonderwijs

Deze subsidie is bedoeld voor partijen die verbonden zijn aan een verduurzaamde Publiek-Private Samenwerking (PPS) én die zich met een project willen richten op klimaat- en energietransitie of digitale transitie.

Het gaat om projecten die bestaan uit activiteiten die bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt. Dit is mogelijk door inzet van: 

 1. versterking van ketens en ecosystemen; 
 2. talentontwikkeling van aankomende en huidige werknemers;
 3. een leven lang leren voor werknemers en werkzoekenden;
 4. innovatie van de beroepspraktijk; of 
 5. een contextrijke infrastructuur.

Aanvragen

Deelnemers van verduurzaamde PPS'en komen in aanmerking voor deze subsidie via een penvoerder. Het is een tender met 5 rangschikkingscriteria.  De hoogste gerangschikte voorstellen ontvangen subsidie.

Een externe adviescommissie beoordeelt de voorstellen op de rangschikkingscriteria, voor ieder rangschikkingscriterium moet de score voldoende zijn. Verder moet uw aanvraag compleet zijn en aan alle onderstaande voorwaarden voldoen. Het is niet mogelijk om uw aanvraag aan te vullen na de sluitingsdatum van 17 april 2023, 17:00 uur. Dien uw aanvraag dus op tijd in.

Gebruik voor uw aanvraag het begrotingsformat dat u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Voorwaarden

Uw project voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het project is ten minste gericht op klimaat- en energietransitie of digitale transitie.
 • De verduurzaamde PPS bestaat tenminste uit: een instelling voor voortgezet onderwijs, een instelling voor hoger onderwijs, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs en twee ondernemersverenigingen die elk ten minste 25 ondernemingen vertegenwoordigen.
 • De partijen in de verduurzaamde PPS hebben een stevig trackrecord en gezamenlijk een jaarlijks bereik van ten minste: 100 werknemers, 500 studenten en 30 docenten of onderzoekers;
 • De private bijdrage (in cash of in natura) is minimaal 33% van de kosten;
 • Het project duurt maximaal 4 jaar en begint uiterlijk in schooljaar 2023-2024;
 • Uw organisatie heeft een vaste vestiging of dochteronderneming in Nederland.

Subsidie en subsidiabele kosten

De subsidie is 42% van de totale kosten van het project, en maximaal 100% per individuele subsidieaanvrager binnen een samenwerkingsverband. Voor het totale project is de subsidie minimaal € 4 miljoen en maximaal € 9 miljoen.

Subsidiabele kosten

Dit zijn de redelijke kosten die u voor eigen rekening en risico neemt en direct verbonden zijn met de activiteiten die bijdragen aan een betere aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt. Hierbij zet u in op:

 • versterking van ketens en ecosystemen; 
 • talentontwikkeling van aankomende en huidige werknemers;
 • een leven lang leren voor werknemers en werkzoekenden;
 • innovatie van de beroepspraktijk; of 
 • een contextrijke infrastructuur.

De activiteiten zijn tenminste gericht op klimaat- en energietransitie of digitale transitie en dienen Nederlandse belangen. Voor de subsidiabele kosten kunt u een keuze maken uit 3 systematieken.

Niet-subsidiabele kosten

Dit zijn de kosten voor: 

 • reguliere activiteiten van de onderwijsinstelling;
 • economische activiteiten (voor uitleg: zie de toelichting in de regeling);
 • reguliere begeleiding door de bedrijven van studenten et cetera;
 • opleiding van bedrijfsmedewerkers of contractonderzoek;
 • loonverletkosten;
 • kosten van provincie/gemeente en dergelijke;
 • kosten vóór de startdatum of ná de einddatum;
 • restwaarde van speciaal aangeschafte apparatuur;
 • btw die verrekend kan worden;
 • bovennormale winstopslagen binnen groep;
 • kosten voor administratieve verplichtingen (bijvoorbeeld de controleverklaring en/of de verplichte rapportage).

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Voor het aanvraagformulier: gegevens van alle aanvragers zoals KvK-nummer, post- en bezoekadres, rekeningnummer, contactpersoon: naam, e-mailadres en telefoonnummer. En een openbare samenvatting.
 • Een regiovisie die bestaat uit:
  - een beschrijving van de regio waarop de subsidiabele activiteit is gericht; 
  - een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve vraag van de arbeidsmarkt naar gediplomeerden waar de activiteiten van de verduurzaamde PPS zich op richten;
  - een overzicht van de relevante partijen in de regio en in de betreffende sector;
  - een beschrijving van de wijze waarop wordt voortgebouwd op de regionale en sectorale agenda’s ten aanzien van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt die relevant zijn voor de verduurzaamde PPS; en
  - een beschrijving van de afstemming met andere relevante partijen in de regio en in de betreffende sector die niet deelnemen aan de publiek private samenwerking.
 • Een nulmeting: een beschrijving van de situatie bij de startdatum van de uitvoering van de het project.
 • Een plan van aanpak, dat bestaat uit:
  - een beschrijving van het project en de daarmee beoogde doelstellingen in relatie tot de analyse uit de regiovisie;
  - een planning over de totale projectperiode en de daaraan verbonden kosten waarvoor subsidie wordt gevraagd;
  - de wijze waarop de aanvrager de partijen uit de verduurzaamde PPS betrekt bij de uitvoering van het project; en
  - de wijze waarop de aanvrager of aanvragers het project na de subsidieperiode structureel inbedt en continueert binnen de verduurzaamde PPS.
 • De begroting:
  - een overzicht van de kosten van de activiteiten, voorzien van een toelichting;
  - een overzicht van de financiële bijdrage en overige bijdragen in natura van de partijen uit de verduurzaamde PPS, waarbij voor de gehele projectperiode is aangegeven waaruit die bestaat en hoe deze verdeeld is over de partijen uit het samenwerkingsverband.
 • Door de deelnemende partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst, met afspraken over:
  - de aard en de omvang van de verduurzaamde PPS en de verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen;
  - de organisatie van periodiek overleg over de voortgang, financiering, monitoring en evaluatie van het project en de verslaglegging ervan;
  - een analyse van de risico’s van de verduurzaamde PPS en een beschrijving van de wijze waarop deze potentiële risico’s worden aangepakt;
  - de wijze waarop de voortgang van de verduurzaamde PPS door het samenwerkingsverband wordt geëvalueerd;
  - de voortzetting van het samenwerkingsverband na afloop van het project;
  - dat de partijen op verzoek van de subsidieontvanger meewerken aan rapportages en gegevens aanleveren die daarvoor noodzakelijk zijn.

 • Faseplan met een nadere beschrijving van de subsidiabele activiteiten van de eerste 2 jaar, inclusief het bereik van die activiteiten en de desbetreffende kosten;

 • Adhesiebetuiging provincie.

Na uw aanvraag

Als uw project subsidie krijgt moet u voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • Wijzigingen meldt u met een wijzigingsverzoek als er sprake is van:
 1. vertraging in het project;
 2. een inhoudelijke wijziging;
 3. surseance van betaling, een faillissement of een schuldsaneringsregeling; 
 4. dat u niet, niet tijdig of niet helemaal aan een verplichting gaat voldoen; 
 5. een kostenpost die meer dan 25% afwijkt van de begrotingspost (bijvoorbeeld bij een verschuiving van 25% van loonkosten naar kosten derden voor een deelnemer);
 6. totale afwijkende projectkosten in een kalenderjaar of in een mijlpaalperiode van 25%.
   
 • Het samenwerkingsverband communiceert via de penvoerder;
 • U rapporteert jaarlijks de voortgang;
 • U stuurt in mei van het 2e projectjaar een faseplan voor de laatste 2 jaren in;
 • U houdt de administratie bij en bewaart deze tot 5 jaar na de vaststellingsbrief;
 • U voert een gescheiden boekhouding voor subsidieontvangers die zowel niet-economische als economische activiteiten verrichten;
 • U bevoordeelt geen individuele ondernemingen;
 • U maakt alle resultaten van activiteiten voor iedereen kosteloos toegankelijk;
 • Het is mogelijk voor geïnteresseerde partijen in de regio om zich onder transparante en redelijke voorwaarden bij de PPS aansluiten door het open netwerk;
 • U verleent opdrachten aan derden op basis van transparante criteria en tegen marktconforme tarieven;
 • U monitort en evalueert op aantoonbare en systematische wijze de effecten en resultaten;
 • U doet de aanvraag voor subsidievaststelling binnen 13 weken na de einddatum;
 • U gebruikt de resultaten van de subsidie zoals bedoeld in de subsidieregeling.

Meer informatie