Aanvragen via departementale route

Let op: het Nationaal Groeifonds wordt uitgefaseerd: ronde 4 en 5 komen te vervallen. In het hoofdlijnenakkoord van 16 mei is de volgende passage over het Nationaal Groeifonds opgenomen: 'Nationaal Groeifonds uitfaseren. De afspraken van de rondes 1 tot en met 3 worden nagekomen. De rondes 4 en 5 komen te vervallen.' Lees meer in ons nieuwsbericht.

De departementale route is bedoeld voor voorstellen van departementen zelf. Het gaat dan om voorstellen die deze departementen in beginsel zelf (laten) uitvoeren. Lees welke informatie van belang is bij het indienen van voorstel langs de departementale route. 

Tijdlijn departementale route

De departementale route meer in detail

De voorstellen passen binnen de reikwijdte en voldoen aan de voorwaarden van het Nationaal Groeifonds. Bij het honoreren van een voorstel ontvangt het betreffende departement vanuit het Nationaal Groeifonds specifiek voor dat voorstel geld. Een departement werkt bij de totstandkoming van het voorstel eventueel samen met veldpartijen. De activiteiten van deze veldpartijen vormt dan wel een noodzakelijk en onlosmakelijk onderdeel van de departementale activiteiten in het kader van het voorstel. Maar het gaat altijd om een departementaal voorstel en plan.  

Departementaal beleid 

Omdat het gaat om een departementaal voorstel en plan, moet het passen binnen het departementale beleid. In het voorstel gaat het om activiteiten ten behoeve van dat beleid. Het departement kijkt wel naar mogelijkheden om vanuit het private domein een bijdrage te leveren aan het beleid. De subsidieregeling Nationaal Groeifonds staat niet open voor departementale voorstellen. Het is omgekeerd ook niet de bedoeling dat veldpartijen via een departement een investeringsvoorstel doen ten behoeve van financiering uit het Nationaal Groeifonds, waarbij het departement alleen een doorgeefluik is. Dit ligt vast in bestuurlijke afspraken. 

Voorbeeld van een departementaal voorstel 

Nu volgt een fictief voorbeeld om het bovenstaande te illustreren. Een departement concludeert het mogelijk en wenselijk om een dagelijkse pil te ontwikkelen en produceren die weerstand geeft tegen corona, griep en ook de vaccinatie vervangt. Naast het belang voor de volksgezondheid en lagere overheidskosten biedt dit grote kansen voor de Nederlandse economie. Allereerst moet de pil ontwikkeld worden. Tegelijkertijd komt er een permanent kenniscentrum voor de optimale samenstelling van de pil per regio per tijdvak. Tenslotte komen er pilotproductiefaciliteiten. Voor het geheel is aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. Het departementale plan omvat daarom de volgende actielijnen: 

  • Aanpassing van de wet- en regelgeving door het departement, om de pil als geneesmiddel te verstrekken. 
  • Het departement verstrekt subsidie aan een consortium om met bestaande, theoretische kennis de pil te ontwikkelen naar een variant die in massa te produceren is. Het consortium heeft daarbij een plan om het concept van samenstelling en flexibiliteit te commercialiseren voor aanpassing op virusvarianten.  
  • Het inrichten van een norminstituut als organisatie vanuit de Rijksoverheid, die voor Nederland vaststelt welke samenstelling wenselijk is op welk moment.    
  • Voor de pilotfabrieken komt er een subsidieregeling. Deze regeling richt zich op demonstratiefaciliteiten die aantonen dat flexibele, regionaal georiënteerde productie mogelijk is tegen redelijke kosten, met als resultaat voortzetting zonder directe overheidsbijdrage. Aanvragers letten hierbij op de mogelijkheid om de toegepaste processen en technieken commercieel te exploiteren.  Nederland wordt het economische centrum bij het ontstaan van brede (wereldwijde) toepassing. 
  • Een overheidscampagne voor het bevorderen van het gebruik wanneer de pil beschikbaar is.  

Dit voorbeeld bestaat uit een aantal activiteiten met inzet die alleen mogelijk is voor de overheid. Deze activiteiten zijn essentieel voor de slaagkans van het geheel. Tegelijkertijd zetten private partijen zich in via de financiële middelen die het departement uit het Nationaal Groeifonds ontvangt. Private partijen vormen de brug naar de groei van het duurzaam verdienvermogen van Nederland op lange termijn.