Zes projecten krijgen definitieve toekenning Nationaal Groeifonds

Half april was de bekendmaking van de voorstellen uit 2e ronde van het Nationaal Groeifonds waarvoor geld is gereserveerd door het kabinet. Een aantal voorstellen kreeg daarbij een voorwaardelijke toekenning. Inmiddels zijn de voorstellen opnieuw voorgelegd aan de adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Dit geldt ook voor één project uit de 1e ronde.

De adviescommissie adviseerde het kabinet dat aan de voorwaarden is voldaan. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Dit betekent dat bij 6 projecten de toekenningen van voorwaardelijk naar definitief gaan. Het gaat dan om een bedrag van € 939,9 miljoen dat moet zorgen voor meer duurzame economische groei voor Nederland. 

Welke projecten?

Het gaat om 5 projecten die via de departementale route zijn ingediend in de 2e ronde en één uit de 1e ronde. De commissie heeft gekeken of de projecten voldoen aan de gestelde voorwaarden. In het advies aan het kabinet is de volgende onderbouwing aangegeven voor de omzetting van voorwaardelijk naar definitief.

Project NXTGEN HIGH TECH

Het project heeft aan de voorwaarden voldaan om een budgetreductie en sterkere funnelsturing tijdens de looptijd door te voeren, passende governance structuur uit te werken, openheid naar nieuwkomers te verbeteren, en 'blended finance'-kansen in kaart te brengen. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 450 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning.

Project Circulaire Plastics  

Het project voldeed aan de voorwaarden om:

  • een budgetreductie door te voeren;
  • een passende governance-structuur uit te werken;
  • internationale samenwerkingen te concretiseren; en
  • 'blended finance'-kansen in kaart te brengen.

Omdat enkele projectonderdelen mogelijk kansrijk zijn voor marktfinanciering en dit tot budgetreducties kan leiden in latere fases, wordt alleen de 1fase omgezet. Ook moet ervaring uit het bedrijfsleven nadrukkelijker betrokken worden in de governance van dit project. Dit betekent dat een voorwaardelijke toekenning van € 124  miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning. Fase 2 en 3 blijven voorwaardelijk toegekend (€ 96 miljoen). 

Project Einstein Telescope

Het project heeft aan de voorwaarden voldaan om een verder uitgewerkte valorisatiestrategie en nationale monitoring en evaluatie op te stellen. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 42 miljoen wordt omgezet in een definitieve toekenning. De reservering van € 870 miljoen blijft staan in afwachting van de uitkomst van het bid dat komende jaren in Europa wordt ingediend.

Project PharmaNL

Voor het project voldeden de indieners aan de voorwaarden om het consortium open te stellen voor andere clusters en de onderbouwing van de cofinanciering toe te lichten. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning kan worden omgezet naar een toekenning van € 78,8 miljoen. 

Project NieuweWarmteNU!

Het project voldeed aan de voorwaarde om het aantal warmtenetprojecten terug te brengen tot een selectie van projecten met de grootste leer- en vliegwieleffecten. Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 200 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning.

Project Leeroverzicht & Skills

Dit voorstel uit de 1e ronde voldeed aan de voorwaarden om:

  • een gedetailleerd projectplan op te stellen;
  • een plan voor de verkenning van de haalbaarheid voor de uitbreiding van het digitaal scholingsoverzicht te ontwikkelen met andere opleidingsniveaus dan mbo en het private scholingsaanbod;
  • per fase duidelijke evaluatiemomenten in te bouwen; en
  • jaarlijks te rapporteren over de voortgang en resultaten.

Dit betekent dat de voorwaardelijke toekenning van € 45 miljoen kan worden omgezet in een definitieve toekenning.

Rol adviescommissie

Alle projecten die geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds zijn zorgvuldig beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar het effect op de langetermijngroei van de Nederlandse economie en weegt zij de maatschappelijke voor- en nadelen. Bij een positief advies van de commissie besluit het kabinet of de projecten direct geld ontvangen. Bij een reservering en een voorwaardelijke toekenning vraagt de commissie om een betere onderbouwing van het voorstel. Zodra ze deze ontvangen hebben, brengt de commissie opnieuw advies uit aan het kabinet. Het kabinet besluit of een project het geld krijgt toegekend.